مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera و Pertmaster

تجزیه و تحلیل ریسک Primavera، که قبلاً به عنوان Pertmaster® شناخته می شد، یک راه حل کامل تجزیه و تحلیل ریسک چرخه عمر است که مدیریت ریسک هزینه و برنامه را یکپارچه می کند.

مدت دوره :

50 ساعت

تعداد دانشجویان :

460+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
2،980،000 تومان
شروع کنید

درباره دوره

مدیریت همزمان چندین پروژه
ایجاد یک پروژه جدید
ایجاد ساختار شکست کار WBS
اضافه کردن فعالیت ها
ایجاد کتابخانه اسناد پروژه
ایجاد ارتباطات منطقی بین فعالیت های پروژه (پیش نیازی و پس نیازی)
محاسبات زمان بندی پروژه
تعریف انواع محدودیت ها
تعریف نقش ها، مسئولیت ها و منابع مورد نیاز جهت اجرای پروژه
تخصیص نقش ها
تخصیص منابع و انواع هزینه ها( مستقیم، غیر مستقیم ، ثابت ، متغیر)
تجزیه و تحلیل منابع
بهینه سازی برنامه زمان بندی (تکنیک های فشرده سازی، تسطیع منابع و …)
اجرای پروژه بر مبنای برنامه تهیه شده
تهیه انواع گزارشات عملکرد پروژه (Earned Value Reports)

پیشنیاز

آگاهی از اصول مدیریت پروژه (با این حال این اصول به اختصار در طول دوره مرور خواهد شد.)

سرفصل

در این دوره چه خواهید آموخت؟
ایجاد یک پروژه
اضافه کردن فعالیت ها
انجام محاسبات زمان بندی پروژه Scheduling
تخصیص منابع
تنظیم برنامه زمان بندی بر اساس داده های واقعی
ایجاد انواع گزارشات
مباحث دوره

Data, Navigating, and Layouts:

Describe enterprise and project-specific data
Log in
Open an existing project
Navigate in the Home window and Activities window
Open an existing layout
Customize a layout
Save a layout
Enterprise Project Structure:

Describe the components that comprise the Enterprise Project Structure
View the EPS
Creating a Project

Create a project
Navigate in the Projects window
View and modify information in Project Details
Creating a Work Breakdown Structure

Define a Work Breakdown Structure
Create multiple levels of a WBS hierarchy Adding Activities
Describe an activity and its components
Describe activity types
Add activities

Add a Notebook topic to an activity
Add steps to an activity
Assign activity codes to activities
Creating Relationships

View a network logic diagram
Differentiate between the four relationship types
Create relationships in the Activity Network
Create relationships in Activity Details
Scheduling

Perform a forward and backward pass
Describe float and its impact on a schedule
Identify loops and open ends
Calculate a schedule
Analyze the scheduling log report
Assigning Constraints

Apply an overall deadline to a project
Apply a constraint to an individual activity
Add notebook topics to constrained activities
Describe the available constraint types
Maintaining the Project Documents Library

Describe the difference between a work product and a reference document
Create a document record
Link the document record to a project document or work product
Assign the project document to an activity or WBS
Formatting Schedule Data

Group activities according to a specific criteria
Sort activities
Apply a filter
Create a filter
Roles and Resources

Describe roles
Views the roles dictionary
Describe resources
Identify the differences between labor, nonlabor and material resources
View the resource dictionary
Assigning Roles

Assign roles to an activity
Assign rates on roles
Assigning Resources and Costs

Assign resources by role
Assign labor, nonlabor, and material resources to activities
Adjust Budgeted Units/Time for a resource
Assign expenses to activities
Analyzing Resources

Display the Resource Usage Profile
Format a profile
Format the timescale
Optimizing the Project Plan

Analyze schedule dates
Shorten a project schedule
Analyze resource availability
Remove resource overallocation
Analyze project costs
Baselining the Project Plan

Create a baseline plan
Display baseline bars on the Gantt Chart
Modify the bars on the Gantt Chart
Project Execution and Control

Describe several methods for updating the project schedule
Use Progress Spotlight
Status activities
Reschedule the project
Reporting Performance

Describe reporting methods
Run a schedule report
Create a resource report with the Report wizard
Create a time-distributed report
Create a report using the current layout
Project Web Site

Create and launch a project Web site
Customize the appearance of a project Web site
Publish activity layouts as HTML pages

مدرس / مدرسین

مجتبی قانع شیرازی

سوابق تدریس:
مدرس سازمان مدیریت صنعتی از سال ۱۳۸۰
بیش از ۵۰۰۰ ساعت تدریس نرم افزار primavera
بیش از ۵۰۰ ساعت تدریس استاندارد مدیریت پروژه pmbok
مدارک کسب شده از PMI:
PMP
PMI-SP
PMI-RMP

سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرآیندهای سازمانی توجه خاص داشته و تلاش لازم را برای تحقق آن می نماید.

::: دوره‌های مفید دیگر :::