محمد مهدی تقی زاده
 /  محمد مهدی تقی زاده

محمد مهدی تقی زاده

آخرین مدرک تحصیلی- Ph.Dدکتری – رشته مهندسی محیط زیست-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران. عنوان پایان نامه دکتری : امکانسنجی تصفیه آب با استفاده از فیلتر عمودی کند کارشناسی ارشد: مهندسی عمران- گرایش مهندسی محییط زیست- دانشگاه شیرازدانشکده مهندسی عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :تصفیه فاضلاب کارخانه شیر ولبنیات با استفاده از راکتور UASB

آخرین مدرک تحصیلی- Ph.Dدکتری – رشته مهندسی محیط زیست-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران.

عنوان پایان نامه دکتری : امکانسنجی تصفیه آب با استفاده از فیلتر عمودی کند

کارشناسی ارشد: مهندسی عمران- گرایش مهندسی محییط زیست- دانشگاه شیرازدانشکده مهندسی

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :تصفیه فاضلاب کارخانه شیر ولبنیات با استفاده از راکتور UASB دومرحله ای

کارشناسی: بهداشت محیط- دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

       سوابق کاری:

الف: سوابق وافتخارات دانشگاهی تحقیقاتی:

 • دانشگاه آزاد اسلامی استهبان – عضو هیئت علمی- ازسال ۱۳۷۹ تا کنون
 • استادیار- تدریس دروس آب و فاضلاب و محیط زیست-از سال ۱۳۸۶ تا کنون
 • دبیر همایش ملی عمران و توسعه پایدار-دانشگاه آزاد استهبان۱۳۸۹
 • رِییس باشگاه پژوهشگران جوان از ۱۳۸۸ تا۱۳۹۰
 • عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان۱۳۸۶
 • سرپرست گروه آموزشی بخش کارشناسی ارشد محیط زیست از ۱۳۹۱ تاکنون
 • -ثبت اختراع دستگاه ازن ژنراتور ۱۳۸۹
 • پژوهشگر بر تر سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۰وپژوهشگر نمونه ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
 • سرپرست دفتر ارتباط با صنعت وجامعه دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲-۱۳۹۳
 • عضو کمیته هم اندیشی دانشگاه آزاد استهبان
 • هیئت رئیسه و عضو اتاق فکر سازمان حفاظت محیط زیست استان فارس ۱۳۹۲-۱۳۹۳

سوابق تحقیقاتی :

تالیف:

۱ —تقی زاده ،محمد مهدی. محمدی،زکیه ” منابع و اثرات آلودگی های زیست محیطی ” انتشارات کردگار ۱۳۸۴

مقالات چاپ شده در مجلات isi,iscوعلمی پژوهشی:

۲- تقی زاده محمد مهدی” تبخیر بیولوژیکی فاضلاب الکل سازی با تبدیل آن به کود کمپوست” مجله محیط شناسی،صفحه۶۹  شماره ۵۶ دانشگاه تهران۱۳۸۹

۳-دهقانی م،شیبانی س ،تقی زاده م م”بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف COD از فاضلاب بیمارستان شهید محمدی بندر عباس،مجله پزشکی هرمزگان نامه پذیرش مقاله

۴- تقی زاده م م،دهقانی م .راستگوا استفاده از GIS در بررسی پراکندگی BTEX درمنطقه صنعنی زرقان”مجله محیط شناسی.دانشگاه تهران پذیرش مقاله

۵-Taghizadeh, M.M,Torabian,A. Borghei,M,Hassani,A.H “A Study about feasibility of water purification using vertical porous concret filter”International Journal of Environmental Science and Technology, Volume4 ,Number4,Autumn2007

۶-Taghizadeh,M.M,Dehghani,M.Rastgoo,A “GIS-assisted Dispersion of SO2 in the Industrial Regions” Pakistan Journal of biological Siences,2013

۷-Mansooreh Dehghani,Mohammad mehdi Taghizadeh,Hassan Hashemi and Ebrahim Rastgoo’ A Preliminary Assessment of Dispersion Level of SO2 in Fars Industerial Region,South of Iran ,by GIS. Journal of Environmental and Public Health volume2013,ArticleID 670590,6 Pages HINDAWI http//dx.doi.org/10.1155/2013/670590

 • Mansooreh Dehghani, Mohammad mehdi Taghizadeh “Designing biological filters to eliminate odors in septic tank based on the amount of hydrogen sulfide “ jundishapur journal Health Science 2013 5(2):79-87
۱۰-Mohammad Mehdi Taghizadeh, Mansooreh Dehghani, Ebrahim RastgoGIS-Assisted Investigation on Dispersion of BTEX in Industrial Regions of Zarghan, Iran “Journal of Environmental Studies 03/2014; 39(4):125-136.

۱۱-Mehrdadsobhani Shervinzakeri, Mohammad Mehdi Taghizadeh “ Review on Renewable Energy, Sustainable Energy and Clean Energies” Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, ©۲۰۱۴ TJEAS Journal-2014-4-3/120-123

۱۲-Mohammad Mehdi Taghizadeh, negin bayat, elham asrariNickel Removal from Industrial Wastewater at Arak Aluminum Rolls Plant by Eucalyptus Leaves and Poplar Ashes”  Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST). 09/2014; 6(16):508-512.
۱۳- Mohammad Mehdi Taghizadeh, Fatemeh Foroutan, Naser Taleb BeidokhtiDeveloping a Monitoring System for Non-point Pollutants in Groundwater Sources using BAISINS Software (Case Study of Sivand River before It Joins the Kor River in Fars Province)  Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST). 08/2014; 4(17):589-593

۱۴- Majid Firooz zadeh, Dr.Mohammad mehdi Taghizadeh., Evaluate the Effectiveness of Water Disinfection the Membrane Electrolysis of Salt and Comparison with Gas Chlorination. Adv. Environ. Biol., 8(7), 2537-2541, 2014

۱۵-Mohammad Mehdi Taghizadeh, Tahereh Mohebzadeh, Afshin Takdastan, Mansooreh DehghaniComparing the performance of wastewater treatment using activated sludge and aerated lagoons processes in the removal efficiency of estradiol hormones “Jundishapur Journal of Microbiology 09/2013; 5(3):149-211.

۱۶- Mohammad Mehdi Taghizadeh, Gholam Hossain Shafiee, Ghasem nahavandi, Investigation about Formaldehyde Removing in Water by Photo Catalytic Methods. Adv. Environ. Biol., 8(17), 634-638, 2014

۱۷- Mohammad Mehdi Taghizadeh, Reza   Vahdati, Study about efficiency of nitrate removal from water byactivated carbon prepared by pistachio, walnut and almond shells, International Journal of Biosciences, Vol. 6, No. 2, p. 375-379, 2015

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایشها وکنفرانسهای داخل و خارج:

 • ۱ – تقی زاده محمد مهدی، “کنترل سیستم لجن فعال” مجموعه مقالات کنفرانس مشکلات مبتلا به صنعت آب و فاضلاب کشور . ۷۴
 • ۲—تقی زاده محمد مهدی،” توسعه پایدار و زباله ” سمینار توسعه مناطق محروم داراب .۷۵
 • ۳-تقی زاده محمد مهدی”نحوه ارزیابی پروژه های لایروبی بنادر نفتی جنوبی ایران” مجموعه مقالات اولین همایش دانشجویی مهندسی عمران اسفند۸۳٫استهبان
 • ۴-تقی زاده محمد مهدی:مدیریت مواد زائد جامددر شهر استهبان ،چالشها،رهکارها” مجموعه مقالات اولین همایش دانشجویی مهندسی عمران اسفند۸۳٫استهبان
 • ۵-ذولقدر،بهنام.تقی زاده محمد مهدی “بررسی کارآیی لوح های فشرده مستعمل در ساخت فیلتر دیسکی جهت حذف کدورت آب” مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ۱۱و ۱۲ اسفند ۸۹ ،دانشگاه آزاد استهبان
 • ۶- محمدی کیش،ابراهیم. تقی زاده محمد مهدی،اسراری الهام.” امکان سنجی ساخت فیلتر های سفالی متخلخل خانگی در تصفیه آب آشامیدنی.” مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ۱۱و ۱۲ اسفند ۸۹، دانشگاه آزاد استهبان
 • ۷-حیدر،علی .تقی زاده ،محمد مهدی. “افزایش راندمان نانو فیلترهای پیش تصفیه اسمز معکوس دستگاه واترجت به کمک فیلتر شنی کند” مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ۱۱و ۱۲ اسفند  ۸۹، دانشگاه آزاد استهبان
 • ۸-تقی زاده محمد مهدی و همکاران”تولید انرژی از زیست توده(مروری بر برخی از محصولات  شاخص کشاورزی”اولین کنفرانس ملی راهکار های دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست،پژوهشکده سوانح طبیعی ایران۱۳۹۱
 • ۹-تقی زاده محمد مهدی ،تکبندی.ب،صبح امید.ع”نگرشی بر راهکارهای مدیریتی کاهش ضایعات الکترونیکی” دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست “۲۳ مرداد ۱۳۹۲ ارومیه مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی
 • ۱۰- تقی زاده محمد مهدی و همکاران”بررسی وضعیت دفع پسماند و پساب بیمارستان های استان فارس”همایش ملی پیوهش های محیط زیست ایران ۹ آبان ۱۳۹۲ دانشکده شهید مفتح همدان
 • ۱۱- تقی زاده م م وهمکاران”اندازه گیری و سنتتیک فرمالدوئیددر پساب های صنعتی و تصفیه فتوکاتالیستی آن توسط نانو کانالیست TIO2اولین همایش ملی پژوهش های محیط زیست خلیج فارس ۱۳۹۳-اداره حفاطت محیط زیست هرمزگان
  • ۱۲-Taghizadeh.m.m, “Investigation on Dairy Wastewater By Use of Two Extended Granular Sludge Bed Reactor” The first International Symposium On Management Of Liquid and Solid Residues (MALISIRE),26-27,April2004 ,Mohammedia-Morocco

۱۳-Taghizadeh, M.M, “Design And Performance Result From Two Stage Extended Granular Sludge Bed Reactor For Dairy Wastewater Treatment  ”Proceeding of The Second National Conference CIWEM.,September 2004,UK

۱۴- Taghizadeh, M.M, Torabian,A. Borghei,M,Hassani,A.H “A Study about feasibility of water purification using vertical porous concret filter” Proceeding of The An International Conference On water management and technology Application in Developing countries, IWA Spicialist conference, 14-16 may 2007 Kuala Lumpur Malaysia

 

۱۵- Taghizadeh, M.M, Biological Evaporation for Alcohol Industeries Wastewater” Proceeding of Word Academy of Science, Engineering and Technology WCSET 2009,Roma Italy

 

۱۶- Taghizadeh, M.M, “Designing and Utilization of Trickling Filter To Eliminate Odors  In Septictanks” , Proceeding of Third  International Conference On Environmental Management, planning and Economic (CEMEPE),June 19-24,2011 Skiathose, Greece

پروژه های تحقیقاتی:

۱- تهیه فیلم تحقیقاتی کنترل سیستم های فاضلاب به روش لجن فعال و ارائه آن به جشنواره فیلم سبز کشور.

۲- انجام و پایان پروژه تحقیقاتی امکانسنجی تبدیل  فاضلاب کار خانه الکل سازی به کود کمپوست در دانشگاه آزاد استهبان۱۳۷۸-۱۳۸۸۳

۳-طرح تحقیقاتی حذف بو از سپتیک تانک ها در دانشگاه آزاد اسلامی استهبان۱۳۸۸

۴- طرح تحقیقاتی به عنوان تهیه اطلس آلودگی هوا شهر زرقان ۱۳۹۰-۱۳۹۱ برون دانشگاهی

۵-طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی- بررسی مقایسه ای آب تصفیه شده حاصل از دستگاههای تصفیه آب وبطری شده با شبکه آب شیراز۱۳۹۲- شرکت آب و فاضلاب شیراز-درحال اجرا

۶-طرح تحقیقاتی بررسی اگزواستروژن حاصل از کار برد ظروف و اتصالات و لوله های پلاستیکی در آب حاصله ۱۳۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان ۱۳۹۲-در حال اجرا

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:

۱-  بررسی کمی و کیفی و تصفیه پذیری فیزیکی و شیمیایی فاضلاب کارخانجات سنگبری با توجه به نوع سنگ (نی ریز) –خانم فاطمه جوادی پور-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

۲- امکان سنجی  استفاده از فیلتر های سرامیکی خانگی در تصفیه آب آشامیدنی .آقای ابراهیم محمدی کیش- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  بندر عباس

با حمایت مالی شرکت آب و فاضلاب روستایی فارس

۳-بررسی وجود استروژن در چرخه فاضلاب شهری،بیمارستانی ،آب سطحی و آشامیدنی .طاهره محب زاده- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس۱۳۹۱ (با حمایت مالی شرکت آب و فاضلاب

۴-بررسی تغییرات سم آترازین در تصفیه آب و دریاچه سد درود زن-  محمد علی حیدری -دانشگاه آزاد بندر عباس ۱۳۹۲

۵-بررسی استفاده از کربن فعال ساخته شده از پوست پسته  در حذف نیترات آب-  محمد علی وحدتی دانشگاه آزاد استهبان ۱۳۹۲

۶-بررسی عامل بو و طعم آب در چشمه ساسان کازرون- الهام حمزه ییان –دانشگاه آزاد استهبان ۱۳۹۲

۷- بررسی بازیافت آب الکترودیالیزبیمارستانها-منصور عابدی-دانشگاه آزاد استهبان ۱۳۹۲

۸- مدل سازی سیستمهای توزیع آب شهری جهت بررسی حوادث- هاشمی-دانشگاه آزاد استهبان ۱۳۹۲

۹-تولید انرژی از سیستمهای انتقال آب بجای شیر فشار شکن-جبار محمدی دانشگاه آزاد استهبان ۱۳۹۲

۱۰-حذف نیکل و کادمیم با استفاده از برگ درخت اکالیپتوس بیات دانشگاه آزاد استهبان ۱۳۹۲

 • بررسی استفاد از دستکاه الکترولیز در تولید کلر سرخطی-مجید فیروززاده-دانشگاه آزاد استهبان۱۳۹۲
 • بررسی کارایی اتوکلاوهای بیمارستانی در ضد عفونی کردن زباله های عفونی-ساره شکوهمند-دانشگاه آزاد اسلامی استهبان-۱۳۹۳
 • استفاده از فرایند فتولیز در حذف رنگ- راوند-دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان-۱۳۹۳
 • استفاده از فرایند فتوسنولیز در حذف لجن نفتی- ربابه کریمی ۱۳۹۳

۱۶-مشاوره و داوری تعداد ۱۶پایان نامه کارشناسی ارشددر گروه مهندسی محِیط زیست

ب:سوابق کاری اجرایی و مشاوره ای خارج از دانشگاه

 • مشاور عالی شرکت مهندسی پوراب-از ۱۳۸۲ تاکنون۹ سال- در نظارت و کنترل دهها پروژه ارزیابی زیست محیطی- و آبرسانی و تصفیه فاضلاب
 • سازمان حفاظت محیط زیست –کارشناسی و بازرسی- تحقیق-۳ سال ۱۳۷۷-۱۳۸۰
 • شهرداری شیراز-سازمان بازیافت و تبدیل مواد –یک سال۱۳۷۵
 • وزارت نیرو- مدرس دروس آب و فاضلاب- مجتمع سازندگی فارس ۴ سال
 • طراحی و نظارت و بهره برداری هفده طرح تصفیه فاضلاب صنعتی-_

-طرح و نظارت تصفیه فاضلاب  محصولات گوشتی آهو

-طرح ونظارت بر تصفیه فاضلاب محصولات گوشتی توژی

-طرح و نظارت بر تصفیه فاضلاب محصولات گوشتی تک

-طرح ونظارت بر تصفیه فاضلاب محصولات گوشتی شام شام

-طراحی تصفیه خانه فاضلاب محصولات گوشتی صدک

-طرح و نظارت بر تصفیه فاضلاب کارخانه تولید بستنی تک

-طرح و نظارت برتصفیه فاضلاب کارخانه محصولات لبنی کوار

-طرح و نظارت بر تصفیه فاضلاب کارخانه محصولات لبنی مانی ماس

-طرح و نظارت بر تصفیه فاضلاب کارخانه تولید رب و ترشیجات نارسیب

– طرح و نظارت بر تصفیه فاضلاب کارخانه تولید  روغن زیتون وترشیجات زیتالا

-طرح و نظارت بر  تصفیه فاضلاب کارخانه رنگرزی فرش نجات

-طرح و ساخت تصفیه فاضلاب کارخانه رنگرزی فرش ۱۱۰

-نظارت بر بهره برداری تصفیه فاضلاب کارخانه رنگرزی فرش کوچ

-طرح  تصفیه فاضلاب کارخانه تولید نمک سپید

-طرح و ساخت تصفیه فاضلاب کارخانه اخشان

-طرح و نظارت برساخت  تصفیه فاضلاب کارخانه گلوکز شیراز

-طرح و ساخت سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه آب معدنی ششپیر

 • ارزیابی زیست محیطی کارخانه گچ سرو

۹-ارزیابی زیست محیطی کارخانه گچ کازرون

۱۰-ارزیابی زیست محیطی سد گله رود-شرکت دزآب اهواز۱۳۸۲

۱۱- ارزیابی زیست محیطی طرح فاضلاب شِیراز-مهندسینن مشاور لار۱۳۸۲- پروژه بانک جهانی

۱۱- همکاری باشرکتهای مشاور یکم- بوم آباد۱۳۸۱ در ارزِابی زیست محیطی سد حمص وحما سورِیه

۱۲-همکاری با شرکت پوراب در ارزیابی زیست محیطی میادین نفت و گاز آغاجاری

۱۳-انجام طرح مطالعه لیمنولوژیکی دریاچه بختگان-با مشاوربوم آباد۱۳۸۱

۱۴-عضو شورای آموزشی،پژوهشیو فناوری اطلاعات استان فارس  ۱۳۸۸ تا کنون

۱۵-عضو گروه تخصصی طرحهای آبرسانی و فاضلاب شرکت آب و فاضلاب خوزستان۱۳۸۳

 • عضو وهیئت مدیره اتاق فکر محیط زیست ۱۳۹۱ تا کنون
 • کارشناس بهداشت محیط زرقان ۱۳۷۲

 

جستجوی دوره