محمد فروتن
 /  محمد فروتن

محمد فروتن

مدرس مباحث ترابری و ترافیک،
مدیر عامل گروه حمل و نقل داخلی و بین المللی سریع بار
رییس کمیته حمل و نقل گمرک و ترانزیت اتاق بازرگانی شیراز
مشاور کانون شرکتهای حمل و نقل کالای استان فارس

مدرس مباحث ترابری و ترافیک،
مدیر عامل گروه حمل و نقل داخلی و بین المللی سریع بار
رییس کمیته حمل و نقل گمرک و ترانزیت اتاق بازرگانی شیراز
مشاور کانون شرکتهای حمل و نقل کالای استان فارس

جستجوی دوره