فاطمه افکاری
 /  فاطمه افکاری

فاطمه افکاری

لیست دوره های تدریس شده توسط:فاطمه افکاری

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS
    45 ساعت

جستجوی دوره