علی پالیزدان
 /  علی پالیزدان

علی پالیزدان

کارشناسی ارشد حسابداری

  • کارشناسی ارشد حسابداری
  • استخدام رسمی شرکت مخابرات استان فارس با ۹ سال سابقه کار (ازسال ۸۴ تا کنون) درقسمت مالی
  • تدریس دروس حسابداری در آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد از سال ۸۴ تا کنون
  • تدریس دروس حسابداری شرکتها؛ کاربرد کامپیوتر در حسابداری، جسابداری پیشرفته، مدیریت مالی در دانشگاه آزاد قیر و کارزین
  • تدریس دروس حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی، حسابداری شرکتهای غیرسهامی، حسابداری شرکتهای غیردولتی در دانشگاه جامع علمی و کاربردی فیروزآباد و کوار
  • تدریس کاربرد excel در حسابداری، اصو حسابداری بهای تمام شده در تعاونی ها و مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی در موسسات آزاد

لیست دوره های تدریس شده توسط:علی پالیزدان

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • حسابداری مالی
    100ساعت

جستجوی دوره