علیرضا عزیزی
 /  علیرضا عزیزی

علیرضا عزیزی

سوابق تحصیلی:
 کارشناسی : مهندسی برق(الکترونیک)
 کارشناسی ارشد: مدیریت دولتی (منابع انسانی)
 دکتری: مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

تالیف کتاب:
۱٫ عزیزی، ع.، مفاهیم کلیدی مبانی مدیریت منابع انسانی، انتشارات منگان
۲٫موغلی، ع.، عزیزی، ع.، مدیریت بهره وری نیروی انسانی، انتشارات دانشگاه پیام نور
۳٫ عزیزی، ع.، مفاهیم کلیدی اداره امور عمومی و تطبیقی، انتشارات منگان
۴٫عزیزی، ع.، مفاهیم کلیدی مدیریت فراملیتی و جهانی، انتشارات منگان
۵٫ عزیزی، ع. تیموری راد، م.، مبانی مدیریت استراتژیک، انتشارات آیریک
۶٫ عزیزی، ع.، مفاهیم کلیدی فرآیند خط مشی گذاری عمومی، انتشارات منگان
۷٫ عزیزی، ع.، مفاهیم کلیدی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی، انتشارات منگان
۸٫ عزیزی، ع.، مدیریت استراتژیک پیشرفته، انتشارات منگان
۹٫ حسینی فر، م.، عزیزی، ع.، ترک خدمت در نهادهای دولتی، انتشارات دارالفنون

سابقه تدریس:
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از ۴۵۳۱ تاکنون

برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی:
برگزاری بیش از ۸۰ سمینار و کارگاه آموزشی در سازمانهای دولتی و خصوصی در زمینه های تخصصی مدیریتی، سرپرستی، منابع انسانی، علوم ارتباطی و علوم رفتاری، از ۱۳۸۷ تاکنون.

افتخارات علمی- پژوهشی
– . دانشجوی برتر پژوهشی استان فارس در سال ۱۳۸۶
– . پژوهشگر برتر دستگاه اجرایی استان فارس در سال ۱۳۹۱
– . مولف برتر پیام نور کشور در سال ۱۳۹۵

جستجوی دوره