دکتر پرویز احمدپور
 /  دکتر پرویز احمدپور

دکتر پرویز احمدپور

مدیر عامل وعضو هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی فارس از سال۹۲تا کنون 

سوابق تحصیلی:

 • لیسانس حسابداری از دانشگاه شیراز ۱۴۳۱
 • فوق لیسانس مدیریت (گرایش مالی) از دانشگاه آزاد اسلامی (اصفهان)۱۳۷۹
 • دکتری مدیریت مالی دانشگاه ملی تاجیکستان

سوابق اجرایی :

 • رئیس هیئت مدیره موسسه حسابرسی توازن حساب گستر شیراز از سال ۷۷ تاکنون
 • مدیر مالی شرکت انفور ماتیک جهان آگاهان از سال ۷۹ تا۸۱
 • عضو هیئت تصفیه صندق های بحرانی فارس (شهدای رودبال) به حکم دادگستری از سال ۸۳ تا۸۵
 • مدیر عامل وعضو هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی فارس از سال۹۲تا کنون
 • مدیر اداری ومالی منطقه ویژه اقتصادی شیراز از سال۹۰ تا۹۲

لیست دوره های تدریس شده توسط:دکتر پرویز احمدپور

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
 • دوره عالی مدیریت MBA- گرایش مدیریت بازار سرمایه (همسطح کارشناسی ارشد)
  416 ساعت
 • دوره عالی مدیریت EMBA – گرایش مدیریت اجرایی (همسطح کارشناسی ارشد)
  704 ساعت

جستجوی دوره