دکتر سیده فاطمه مقیمی
 /  دکتر سیده فاطمه مقیمی

دکتر سیده فاطمه مقیمی

مدارک تحصیلی دکتری تخصصی  (PHD)کارآفرینی بین الملل دوره مدیریت عالی کسب و کار گرایش بازاریابی – DBA  دوره مدیریت عالی کسب وکار گرایش استراتژیک – MBA  کارشناسی ارشد مدیریت تحول  کارشناسی مدیریت بازرگانی  دوره کوتاه مدیریت حمل و نقل  راه و ساختمان (کاردانی) فعالیت های آموزشی و پژوهشی تألیف و ترجمه : ترجمه کتاب پنج

مدارک تحصیلی

دکتری تخصصی  (PHD)کارآفرینی بین الملل
دوره مدیریت عالی کسب و کار گرایش بازاریابی – DBA
 دوره مدیریت عالی کسب وکار گرایش استراتژیک – MBA
 کارشناسی ارشد مدیریت تحول
 کارشناسی مدیریت بازرگانی
 دوره کوتاه مدیریت حمل و نقل
 راه و ساختمان (کاردانی)

فعالیت های آموزشی و پژوهشی

تألیف و ترجمه :
ترجمه کتاب پنج ایده (چاپ اول و دوم ١٣٩٢چاپ هفتم ١٣٩٩)
کتاب اقتصاد مقاومتی (چاپ اول و دوم سال ١٣٩۴)
مشارکت در تألیف کتاب درسی تصدی گری در حمل و نقل پایه یازدهم فنی و حرفه ای – ١٣٩۶
ترجمه کتاب راهنمای جدید کارآفرینی (پرورش راهبران فرصت های اجتماعی و اقتصادی)١٣٩۶چاپ پنجم
سابقه تدریس در دانشگاه های کشور :

واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن- پردیس دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد مرکز

دانشگاه سراسری گیلان

سازمان مدیریت صنعتی ایران

 

سوابق شغلی

  سوابق کسب و کار :
مدیر عامل شرکت حمل و نقل بین المللی سدید بار ( ١٣۶٩- تاکنون)
موسس و مدیر عامل شرکت حمل ونقل بین المللی تیزرانان(١٣۶٨-١٣۶٣)


 سوابق مدیریتی و عضویت در هیأت مدیره :

 •   رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی و ساختمانی مجری بیش از ٣٠پروژه عمرانی در صنعت گاز کشور (١٣۶٢- تاکنون )
 • رئیس بخش رسیدگی به شکایات و حل اختلاف در انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی به مدت ١٣سال.
 • مدیرعامل انجمن ملی زنان کارآفرین (١٣٨٨ -١٣٨۴)
 • رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران (١٣٩١-١٣٨۶)
 • مدیرعامل دفتر توسعه کار آفرینی دانشگاه صنعتی شریف .(١٣٩٢-١٣٩١)
 • رئیس دوره ای کمیته بانوان کارآفرین عضو اکو (١٣٩١-تا کنون)
 • موسس و رئیس هیات مدیره کانون زنان بازرگان تهران وکانون ملی زنان بازرگان ایران  (١٣٩٢-١٣٩١ ) و (١٣٩۴-تاکنون)
 • رئیس هیات مدیره اتاق مشترک ایران گرجستان (١٣٩٢- تاکنون)
 • پرزیدنت انجمن جهانی تبلیغات  (IAA)جمهوری اسلامی ایران  ( ١٣٩٧ -١٣٩۵)
 • بازرس قانونی شرکت واحد اتوبوسرانی – دو دوره پی در پی ( ١٣٩٨-تا کنون)
 • دبیر کمیته رویه های بازرگانی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی IC

عناوین و افتخارات

 • کـارآفرین زن پیشـگام برگزیـده هشـتمین دوره جهـانی زنـان بازرگـان مسـلمان(Rania Award) کوالالامپور- مالزی .٢٠١٧
 • کارآفرین برتر زن منتخـب اولـین دوره جـایزه فدراسـیون اتـاق هـای بازرگـانی و صـنایع آسـیا و پاسـفیک.٢٠١۶ ( تایوانCACCI)
 • کارآفرین برتر کشورهای اسـلامی در سـال ٢٠١٢بـه مناسـبت توانمندسـازی بـانوان در بخـش حمـل و نقـل کشور و کار آفرینی از سوی بانک توسعه اسلامی(IDB) 
 • داوطلب نمونه جمعیت هلال احمر استان تهران- آذر .٩۵
 • برگزیــده نمونــه نخســتین همــایش کارآفرینــان و ســرمایه گــذاران کــارآفرین از معاونــت اجتمــاعی و فرهنگــی مرکــزخدمات اجتماعی منطقه یک شهرداری تهران مهر ماه . ١٣٨٩
 • دریافــت لــوح و تنــدیس از مراســم تجلیــل از پیشکســوتان صــنعت حمــل و نقــل در آذر ١٣٨٩از ســوی اتـاق بازرگــانی وصنایع و معادن تهران .
 • برگزیــده برتــرین پــژوهش و نــوآوری در حــوزه مــدیریت شــهری از دومــین جشــنواره مرکــز مطالعــات و برنامــه ریــزی شهری شهرداری تهران آذر . ١٣٨٧
 • مدیر نمونه حمل و نقل جاده ای کشور در آذر ١٣٨۶از سوی وزارت راه و شهرسازی.
 • مدیر نمونه شرکت های حمل ونقل بین المللی در سال ١٣٨٢از سوی پایانه های کشوری

لیست دوره های تدریس شده توسط:دکتر سیده فاطمه مقیمی

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
 • مدل های کسب و کار
  10 ساعت

جستجوی دوره