خداوردی طاهری اصل
 /  خداوردی طاهری اصل

خداوردی طاهری اصل

الف: تحصیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات)تهران(. HSE دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارشناسی مترجمی زبان ا نگلیسی از دا نشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. کاردا نی ایمنی و آتش نشا نی از مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان آتش نشا نی تهران. گوا هینامه دوره ۹ ماهه زبان ا نگلیسی از مرکز آموزش

الف: تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات)تهران(. HSE دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت
کارشناسی مترجمی زبان ا نگلیسی از دا نشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
کاردا نی ایمنی و آتش نشا نی از مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان آتش نشا نی تهران.
گوا هینامه دوره ۹ ماهه زبان ا نگلیسی از مرکز آموزش زبان نیروی هوا ئی جمهوری اسلامی ایران.
گواهینامه دوره مدیریت در سازمان مدیریت دولتی و ا خذ گواهی نا مه مربوط.
ب : دوره های تخصصی و مدارک اخذ شده در خارج کشور
طی دوره سرویس و نگهداری انواع پمپ های آتش نشا نی) ۸هفته( در مرکز آموزش شرکت روزنبا ور Rosenbauer درکشور اتریش و
۰۱/ اخذ دیپلم مربوط درسال ۸۲۱۱
گذرا ندن دوره بین المللی مقدما تی آتش نشا نی ) ۸۹ هفته ( از مرکز آموزش بین المللی Lancshire Fire Training Center
۰۲/ درکشور ا نگلستان و ا خذ مدارک مربوط در سال ۸۲۲۸
طی دوره بین ا لمللی فرما ند هی عملیات آتش نشانی ) ۰ هفته( درکا لج مو رتون Fire Service College Morton کشور
۸۰/ ا نگلستان و ا خذ مدرک مربوط درسال ۸۲۲۸
طی دوره بین ا لمللی پیشگیری و حفا ظت از حریق آتش نشا نی ) ۰هفته ( درکا لج ) مو رتون( کشور ا نگلستان و ا خذ مدرک مربوط
۸۹/ در سال ۸۲۲۸
گذرا ندن دوره کوتاه مدت سرویس و نگهداری دستگا ههای تنفسی B.A فنزی FENZY 2روزه( درمرکز آموزش شرکت مذکور (
درکشور فرانسه و اخذ گواهی نامه مربوط در ۸۹/ سال ۸۲۲۹
۲
یط تدم هاتوک هرود یرادهگن و ریمعت یاه پمپ آتش نشا نی) ۷روزه( در مرکز آموزش شرکت روزنباور Rosenbauer کشور
۰۱/ اتریش و اخذ گواهی نامه مربوط در سال ۹۰۰۹
طی دوره کوتاه مدت آشنایی و شناخت وسائل و تجهیزات هیدرولیکی شامل جک ، قیچی و……..) ۲روزه( در مرکز آموزش شرکت
هولماترو Holmatro 07/ کشور هلند و اخذ گواهی نامه مربوط درسال ۹۰۰۱
طی دوره کوتاه مدت تعمیر ، سرویس و نگهداری سری پمپ های N و Fox3 1روزه( آتش نشا نی در مرکز آموزش شرکت (
روزنباور Rosenbauer 08/ کشور اتریش و اخذ گواهی نامه مربوط درسال ۹۰۸۹
ج: دوره های تخصصی و مدارک اخذ شده در داخل کشور
دوره آموزش آتش نشان حرفه ای)تئوری و عملی( به مدت جمعا ۰۸۰ ساعت در واحد آموزش آتش نشانی و خد مات ایمنی تهران
. سال ۶۳۳۹
. دوره آموزشی آشنایی با لوازم یدکی خودروهای آتش نشانی در شرکت سها می خاص گواه به مدت ۹۸ ساعت سا ل ۶۳۱۱
دوره تند خوا نی در موسسه تند خوا نی سخن دا نشگاه به مدت ۹۰ ساعت.
دوره آموزشی سرویس و نگهداری پمپ های گودآیوا ) GodIva 9روزه( در شرکت شهاب خودرو با حضور مربیان خارجی. ( )
دوره آموزشی ایمنی درخودروهای سنگین گاز سوز CNG به مدت ۰ ساعت توسط مرکز آموزش ایران خودرو.
دوره کوتاه مدت ۸۰ روزه آموزش کامپیوتر ویندوز ۲۱ و اینترنت در مرکز آموزش دا نشگاه صنعتی شریف به مدت ۸۰ ساعت.
دوره آموزش عملی با نرد بان هیدرولیکی m 89 متری شرکت Rosenbauer )Metz ( روزنباور با حضور مربی اتریشی در
۸روزه جمعا ۰ روز( ( مشهد. )به عنوان مترجم وکمک مربی( ۹ بار در سال های ۶۳۹۱ و ۶۳۹۳
د: سوابق کاری
مدیر منطقه چهار عملیات سازمان آتش نشا نی و خد مات ایمنی تهران .
معاون عملیات) منطقه چهار( سا زمان آتش نشا نی و خدمات ایمنی تهران .
عضو کمیسیون فنی سا زمان آتش نشا نی و خدمات ایمنی تهران .
عضو شورای عا لی آموزش سا زمان آتش نشا نی و خدمات ایمنی تهران .
معا ون آموزش و تربیت بدنی سا زمان آتش نشا نی و خدمات ایمنی تهران .
مدیر مرکز آموزش عا لی سا زمان آتش نشا نی و خدمات ایمنی تهران .
معاون مرکز آموزش عالی سا زمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران .
فرما نده عملیات ایستگاه سا زمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران .
کارشناس ارشد ) مربی( سا زمان آتش نشا نی و خدمات ایمنی تهران .
۳
یریگشیپ دحاو قیرح للع یسررب یدصتم اشن شتآ نامز اس . نارهت ینمیا تامدخ و ین
کاردان فنی و آتش نشان سازمان آتش نشانی تهران
ه: سوابق تحقیقاتی ، پزوهشی و آموزشی
عضو شورای عا لی آموزش سا زمان آتش نشا نی و خدمات ایمنی تهران .
معاون آموزش و تربیت بدنی سا زمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران .
مدیرمرکز آموزش عالی سا زمان آتش نشا نی و خدمات ایمنی تهران .
معا ون مرکز آموزش عا لی سا زمان آتش نشا نی و خدمات ایمنی تهران .
کارشناس تجهیزات و عضو کمیسیون فنی سا زمان آتش نشا نی و خد مات ایمنی تهران .
مدرس دروس تخصصی آتش نشانی درمجتمع علمی کاربردی و مرکز آموزش سازمان آتش نشا نی تهران)دروس هیدرولیک
،پمپ ها ،آبرسانی،کف وکفسازها، اصول فرماندهی حوادث ، مدیریت ایمنی در آتش نشانی، و…………….. (.
مدرس دروس تخصصی آتش نشا نی در هنرستان فنی سازمان آتش نشانی تهران) دروس هیدرولیک ،پمپ ها،آبرسانی و…….(.
مدرس دروس تخصصی آتش نشا نی درمرکز آموزش آتش نشا نی شهرستان های مشهد ،کرج ،قم ، ارومیه و …………)دروس
مرتبط با آتش نشانی(.
مدرس دروس تخصصی آتش نشانی درمرکز آموزش علمی کاربردی شرکت سایپا )دروس پمپ ها و تخلیه کننده ها و اطفاء حریق
جنگل ها (.
مدرس دروس تخصصی آتش نشا نی در مرکز آموزش شرکت ایران خودرو )دروس هیدرولیک ،پمپ ها ، آبرسانی،کف وکفسازها و…….(.
مدرس دروس تخصصی آتش نشا نی درا غلب صنایع خودروسازی )ایران خودرو ، ایران خودرو دیزل، سایپا و پارس خودرو( ، بنادر و
کشتیرانی ، نفت و پتروشیمی)عسلویه آریاساسول ، جم ،پارس ، پازارگاد و…..، خارگ ، ماهشهرو.. (و………………..)دروس مرتبط با – آتش نشانی(.
اجرای دوره Firefighter I&II برای پرسنل آتش نشان شرکت پتروشیمی زاگرس ، اروند ، پردیس و جم در مرکز آموزش نفت و اقع در
محمود آباد.
مدرس دروس تخصصی آتش نشا نی درآتش نشانی شرکت فولاد خوزستان )اهواز( )دروس مرتبط با آتش نشانی(..
مدرس دروس تخصصی آتش نشا نی درا غلب سازما ن های آتش نشانی در مراکز کل ا ستان ها)دروس مرتبط با آتش نشانی(..
ارائه سمینار ایمنی و آتش نشانی در بنادر جمهوری ا سلامی ایران.
. مترجم تخصصی همزمان سمینار وسائل، تجهیزات وخودروهای آتش نشانی شرکت روزنباور اتریش درهتل اوین تهران درسال ۶۳۹۳
بازدید های کارشناسی از آتش نشانی ها و نمایشگاههای بین المللی دا خلی و خارجی مانند کشور های آلمان ، ا نگلستان
، فرانسه ، اتریش، ژاپن ، هلند ، دوبی و بلا روس .
۴
و: تالیف و ترجمه
ترجمه کتاب ) (Fire Command اصول فرما ندهی حریق و نجات به همراه آقایان شریف زاده و بیات.
ترجمه کتاب ) Book 6 Manual of Firemanship ) جلد ۰ دستگاههای تنفسی B.A .
ترجمه کتاب پمپ ها و تخلیه کننده های هوا Manual of Firemanship Book 7 ) ) .
ترجمه و تدوین جزوه بررسی علل حریق.
. ترجمه و تدوین جزوه هیدرولیک آتش نشانی ۶و ۳
ترجمه و تدوین جزوه آبرسانی در عملیات اطفاء.
ترجمه و تدوین جزوه طناب ها و گره ها. و……………….
ز: زبان خارجه
انگیسی.
ح: سایر موارد:
حدود ۹۹ سال سابقه تدریس در زمینه دروس و علوم آتش نشانی در صنایع ،آتش نشانی ها ، مراکز آموزشی و…………
مدرس تخصصی در زمینه هیدرولیک ،کف وکفسازها ،پمپ ها وتخلیه کننده های هوای آتش نشانی و آبرسا نی درعملیات ا طفاء
آتش نشانی.
کارشناس ا بزار ، وسائل و تجهیزات آتش نشانی .
کارشناس مشا ور درساخت و تجهیز دو دستگاه خودرو سنگین آتش نشا نی برای شرکت نفت بهران.
شرکت در دوره های کوتاه مدت و ا خذ گواهی نامه های مرتبط درعلوم آتش نشا نی از قبیل خودروهای حریق و نجات ، بالابرها و
نردبان های بلند هیدرولیکی ، کمک های اولیه ، پمپ ها و تجهیزات حریق و نجات ، فن های هواده ، دستگاههای تنفسی B.A و…….. شرکت در سمینارهای مختلف متعدد در زمینه علوم ایمنی و آتش نشانی.
دارای چندین تشویق نامه از مسئولین و مدیران سازمان و خارج از سازمان در خصوص حسن اجرای برنامه های آموزشی و
عملیاتی…………….
شرکت در تعداد بسیاری از حریق ها و حوادث واقعی مهم شهر تهران )از جمله حریق ها وحوادث پالایشگاه شهید تندگویان
تهران( ودیگر شهرهای ایران بعنوان فرمانده عملیات.

لیست دوره های تدریس شده توسط:خداوردی طاهری اصل

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • هدایت و رهبری عملیات های اطفاء حریق
  • هیدرولیک آتش نشانی و شناخت ادوات و تجهیزات آتش نشانی و روش تست و بکارگیری انها(سطح ۲)
    16 ساعت
  • هیدرولیک آتش نشانی و شناخت ادوات و تجهیزات آتش نشانی و روش تست و بکارگیری انها(سطح ۱)

جستجوی دوره