جمشید صفائی فرد
 /  جمشید صفائی فرد

جمشید صفائی فرد

لیست دوره های تدریس شده توسط:جمشید صفائی فرد

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • مدلسازی واحد و لوله کشی با PDMS
    24 ساعت

جستجوی دوره