امیر پرواس
 /  امیر پرواس

امیر پرواس

لیست دوره های تدریس شده توسط:امیر پرواس

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • شبیه سازی فرایندهای شیمیایی با نرم افزار HYSYS
    50ساعت

جستجوی دوره