اشکان ترابی
 /  اشکان ترابی

اشکان ترابی

لیست دوره های تدریس شده توسط:اشکان ترابی

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • طراحی و محاسبات سازه ای به روش LRFD و (SAFE,ETABS و تهیه دفترچه محاسباتی)
    130ساعت

جستجوی دوره