ابراهیم بهمنی
 /  ابراهیم بهمنی

ابراهیم بهمنی

لیست دوره های تدریس شده توسط:ابراهیم بهمنی

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • دوره تربیت افسر ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE Officer
    24 ساعت
  • دوره تربیت کارشناس ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE Supervisor
    24ساعت

جستجوی دوره