آرش نصیرزاده
 /  آرش نصیرزاده

آرش نصیرزاده

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

سوابق تحصیلی : 

  • کارشناس مدیریت بازرگانی
  • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
  • دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه کرمان

سوابق تدریس :

  • استاد رسمی سازمان مدیریت صنعتی
  • تدریس دوره های مختلف مدیریت در سازمان مدیریت صنعتی واداره بازرگانی
  • مدرس دوره های مختلف مدیریت شرکت گاز زاگرس
  • مدرس دانشگاه پیام نور مراکز  کوار _ زرقان ودانشگاه آزاد مرودشت

لیست دوره های تدریس شده توسط:آرش نصیرزاده

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • دوره جامع مهارت های نوین مسئولین دفاتر
    38 ساعت

جستجوی دوره