بازرسی چشمی سطح ۱و۲ (ASNT Level II (VT
 /  بازرسی چشمی سطح ۱و۲ (ASNT Level II (VT
بازرسی چشمی سطح ۱و۲ (ASNT Level II (VT

آشنایی با عیوب جوش و حد پذیرش عیوب مطابق استانداردهای ISO 5817 , ISO 6520 , ASME sec VIII و AWS D1.1

رشته های مهندسی مرتبط

 

 • Introduction
 • Definitions
 • Fundamentals
  •     Equipment (as applicable)
 • Employer-Defined Applications
  •     Visual Testing to Specific Procedures
  •     Vision
  •     Lighting
  •     Material attributes
 • Environmental and Physiological Factors
  •     Visual Perception
  •     Equipment
  •     Employer-Defined Applications
  •     Acceptance/Rejection Criteria
  •     Recording and Reports


دسته بندی ها: مهندسی مواد

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ارم.نبش کوچه2. پلاک 19
 • 32251000 داخلی 102

قیمت

745.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره