جامع نرم افزار Matlab
 /  جامع نرم افزار Matlab
جامع نرم افزار Matlab

 

آموزش نرم افزار Matlab برای دانشجویان تمامی گرایش های فنی و مهندسی

  • حل مسایل مهندسی ( محاسبه یا برنامه‌نویسی ) با Matlab
  • حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول و دوم
  • طراحی مدارات الکتریکی و تجزیه و تحلیل آنها
  • شبیه سازی سیستمهای مکانیکی
  • رسم نمودارهای دو و سه بعدی

 

Windows

 

Matlab چیست؟ مطالب ساده در Matlab

تعریف متغیرها و محاسبه با آنها ـ بردارهای سطری و ستونی و عملیات برداری

ماتریس‌ها و عملیات روی ماتریس‌ها ـ ماتریس‌های مبتنی و توابع کاربرد روی متن

رسم نمودار ـ فایل‌های Matlab و روش ساخت آنها

توابع و متغیرهای عمومی ـ نمودارهای پیشرفته و آشنایی بیشتر با صفحه نمودارها


 Symbolic Math Toolbox) Smt)

نمودارهای پیشرفته در Matlab

آشنایی با M-Files و مفاهیم ابتدایی برنامه‌نویسی در Matlab

آشنایی با ساختارهای For ـ If ـ while

چندجمله‌ای ها  و رسم نمودارهای ساده

رسم نمودارهای مختلف و توابع مربوط به آن‌ها


ساختار Case – switchـ نمودارهای پیشرفته در Matlab

تعریف توابع و متغیرهای عمومی ـ آشنایی با Smt

آشنایی جزئی با Gut ـ Simulink  ـ Matlab برروی اینترنت

کاربرد مطلب در مهندسی کنترل

 


دسته بندی ها: برق

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1. خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000 داخلی116
ثبت نام

جستجوی دوره