۳D’s MAX معماری
 /  ۳D’s MAX معماری
۳D’s MAX معماری

 

 • افزایش توانمندی مدل سازی و شبیه سازی فضای مجازی با فضای واقعی
 • توانایی ساخت و ایجاد material و نورپردازی در فضاها و پرداخت صحنه

 

آشنایی با windows

 

 • آشنایی اولیه با محیطView port، مختصات و Move
 • ساختن boxبا ابعاد دهی به کمک Gridها و استفاده ازsnap
 • ساختن اجسام موجود درstandard primitives و سرهم کردن آنها به صورت دقیق با  snap end pointها
 • ترسیم لاین و کارکردن با ان و آشنایی با اجزاء آن- ترسیم خطوط به کمک Gridها
 • ترسیم خطوط با کمک editable spline و  vertexها
 • آشنایی با انواع editable spline  وvertex  ها
 • آموزش extrude modifier و ساختن اجسام مختلف با کمک آن (یک دیوار داخلی با دکور)
 • ترسیم خطوط درcad و import به صورت  poly line( ساخت دو دیوار عمود به این روش)
 • آشنایی با برخی ویرایشگرها مانند slice, bendو…
 • آموزش مقدماتی editablepoly
 • editable poly2
 • editable poly3  و ساختن یک میز به صورت دقیق با آن
 • ساختن یک سالن با کمک etidabl play
 • ساختن نور مخفی ها و جزئیات سالن شامل در و پنجره با editable poly
 • اشنایی اولیه با نورها (standard)
 • آشنایی اولیه با Vray و پتانسیل های آن
 • vray2
 • (material ) vray3
 • نور پردازی و متریال دهی سالن ساخته شده با کمک Vray


دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم.نبش کوچه 2
 • 07132251000 داخی 128

قیمت

850.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره