کاربرد نرم افزار excel در مهندسی
 /  کاربرد نرم افزار excel در مهندسی
کاربرد نرم افزار excel در مهندسی

همچنین دانشجویان قادر خواهند بود به عنوان یک کارشناس حرفه‌ای (نه یک اپراتور) از قابلیت‌های نرم‌افزار Excel در محاسبات و تجزیه و تحلیل داده‌ها و تبدیل آنها به اطلاعات بهر‌ه‌مند شوند و اعتماد به نقش حل و تجزیه و تحلیل مسائل مختلف عملی با حل تمرینات کاربردی به دانشجو به راحتی به دست خواهد آمد.

رشته های مرتبط

۱- Finding Your Way Around In Excel -– Understanding & Entering Data
۲- Working With Cells , Ranges , Worksheets & Workbook (Files) – Excel Calculation Engine : Writing Formula
۳- Calculation With Function – Keep Track Of Your Data – Turning Your Data Into Charts
۴- Enhancing In The Look Of Your Work – Drawing In Worksheet And Chart- Error Alert
۵- Working With Database – Changing The Look Of Excel – Printing Your Workbook
۶- Mange: Sheet – Cells – Row – Columns
۷- Create custom views
۸- Working With Goal Seek– Working With Scenario In Excel – Working With Solver In Excel
۹- Working With Table Analyze In Excel – Working With Consolidate In Excel
۱۰- (Data Validation In Excel) Organize Data In Excel – Understand Working With The Subtotal- Conditional formatting
۱۱- Data Analyze With ATP- Working With Pivot Table- Transferring Data With Other Software
۱۲- Funodion library – defined names – Formula Auditing
۱۳- Excel Error values
۱۴- Explain Eng. Function In Excel – How to Protect Data In Excel- Changing The Look Of Excel
۱۵- (Introducing To Macro) Introducing To Visual Basic For Application (VBA) – VBA Programming Starter User- Modules
۱۶- Creating Function Procedures – The Excel Object Modeling – Customizing – Creating User Forms
۱۷- Final Project – create and mange chart
۱۸- Create list & management list with pata tools
۱۹- Printing your work book – what- if analysis
۲۰- Get external data

 

 

 

 

 

 


دسته بندی ها: عمومی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000داخلی117

قیمت

1.970.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره