هیدرولیک آتش نشانی و شناخت ادوات و تجهیزات آتش نشانی و روش تست و بکارگیری انها(سطح ۲)
 /  هیدرولیک آتش نشانی و شناخت ادوات و تجهیزات آتش نشانی و روش تست و بکارگیری انها(سطح ۲)
هیدرولیک آتش نشانی و شناخت ادوات و تجهیزات آتش نشانی و روش تست و بکارگیری انها(سطح ۲)

 • مشخصا ت ، خواص فیزیکی آب و قوا نین فشار در مایعات را شرح دهند.
 • محاسبه سرعت جریان آب در شیلنگ ها ، نازل ها و معادله پیوستگی را شرح دهند.
 • محاسبه میزان بازدهی نازل ها ، انواع نازل ها، ضریب درستی میزان آبدهی آن ها و قطر معادل را توضیح دهند.
 • محاسبه افت فشار در شیلنگ های آتش نشانی با فرمول های مربوط به آن ها را بدانند

متن

 1. یادآوری مطالب هیدرولیک(۱) ، خواص فیزیکی آب ، قوانین فشار در مایعات ، محاسبه سطوح ، حجم ها و علائم ، واحدهای کمیت ها و تبدیل آن ها ، فشار، انواع آن و طرق ایجاد آب تحت فشار ، مشخصات نازل ها ، نقش ، انواع ، اندازه و مقدار آبدهی نازل ها رابطه بین فشار و ارتفاع و طرق محاسبه فشار تولیدی با نصب منابع در ارتفاع
 2. سرعت درمایعات ، قوانین حرکت سقوطی ، معادله پیوستگی و فرمول آن و بحث پیرامون سرعت جریان آب
 3. جریان آب ، بحث و بررسی پیرامون فرمول بازدهی ، انرژی های موجود ، درآب اصل بقای انرژی ، جریان آبدهی از نازلها ، انواع نازلها و ضریب درستی ، ترکیب نازلها و مقایسه جریان آبدهی از آنها ، فرمول های قطر معادل (درقطرهای مساوی و نامساوی)
 4. افت فشار درشیلنگ های آتش نشانی ، تعریف و محاسبه آن (در ارتفاع و عمق)
 5. معادله برنولی و رابطه آن با افت فشار و معادله افت فشار و عوامل موثر درآن
 6. آزمون های ( Final Test و  Pre Test)

متن

 


دسته بندی ها: HSE تخصصی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم.نبش کوچه 2
 • 32251000داخلی126

جستجوی دوره