هیدرولیک آتش نشانی و شناخت ادوات و تجهیزات آتش نشانی و روش تست و بکارگیری انها(سطح ۱)
 /  هیدرولیک آتش نشانی و شناخت ادوات و تجهیزات آتش نشانی و روش تست و بکارگیری انها(سطح ۱)
هیدرولیک آتش نشانی و شناخت ادوات و تجهیزات آتش نشانی و روش تست و بکارگیری انها(سطح ۱)

 • مشخصا ت ، خواص فیزیکی آب و قوا نین فشار در مایعات را شرح دهند.
 • فشار ، ا نواع و را بطه بین فشار و ارتفاع )هد( آب در مخازن را توضیح دهند.
 • مشخصات عمق مکش ، عوامل موثر درآن و مشخصات نازل ها ، فرمول و محاسبه مقدار آبد هی آن ها را توضیح دهند

متن

 1. مشخصات ، خواص فیزیکی آب ( نقطه انجماد ، نقطه ذوب، ، گرمای نهان ذوب ، نقطه جوش ،گرمای ویژه ، بی تی یو ، کا لری، گرمای نهان تبخیر ، چگا لی ، هدایت پذیری ا لکتریسیته ، تراکم پذیری و …) و قوانین فشاردرما یعات (آب).
 2. محاسبات (سطوح ، حجم های اشکال هندسی منظم مانند مخازن ، حجم آبی (ظرفیت) شیلنگ ها) و شناخت علائم اختصاری کمیت ها ، واحد ها و تبدیل آن ها به یکدیگر درسیستم های اندازه گیری متریک (فرانسوی یا SI) و انگلیسی.
 3. فشار، انواع از نظر اندازه (هوا ، نسبی ، مطلق)در مقایسه با فشار هوا ( منفی و مثبت) ، و ازنظر کاربردی(استاتیک ، در جریان ، باقی مانده ، ، نازل ، پمپ و…)
  1. طرق ایجاد آب تخت فشار( با نصب منا بع در ارتفاع ، هایدرانت ها و سایر پمپ ها)
 4. رابطه بین فشار و ارتفاع و طرق محاسبه فشار تولیدی با نصب منابع در ارتفاع درهردو سیستم اندازه گیری کمیت ها و مشخصات عمق مکش و عوامل موثردران (اختلاف ارتفاع از سطح دریای آزاد ، چگالی و..)
 5. مشخصات نازل ها ، نقش ، انواع ، اندازه و مقدار آبدهی نازل ها (فرمول ها و طرق محاسبه در هردو سیستم اندازه گیری و ملاحظات عملی در زمان استفاده عملیاتی از آن ها)

عکس العمل جت در نازل ها و عملیات با انواع فشار سنج ها .

متن

 


دسته بندی ها: HSE تخصصی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم. نبش کوچه 2
 • 32251000داخلی126

جستجوی دوره