مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera، Pertmaster
 /  مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera، Pertmaster
مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera، Pertmaster

 • مدیریت همزمان چندین پروژه
 • ایجاد یک پروژه جدید
 • ایجاد ساختار شکست کار WBS
 • اضافه کردن فعالیت ها
 • ایجاد کتابخانه اسناد پروژه
 • ایجاد ارتباطات منطقی بین فعالیت های پروژه (پیش نیازی و پس نیازی)
 • محاسبات زمان بندی پروژه
 • تعریف انواع محدودیت ها
 • تعریف نقش ها، مسئولیت ها و منابع مورد نیاز جهت اجرای پروژه
 • تخصیص نقش ها
 • تخصیص منابع و انواع هزینه ها( مستقیم، غیر مستقیم ، ثابت ، متغیر)
 • تجزیه و تحلیل منابع
 • بهینه سازی برنامه زمان بندی (تکنیک های فشرده سازی، تسطیع منابع و …)
 • اجرای پروژه بر مبنای برنامه تهیه شده
 • تهیه انواع گزارشات عملکرد پروژه (Earned Value Reports)

 • آگاهی از اصول مدیریت پروژه (با این حال این اصول به اختصار در طول دوره مرور خواهد شد.)

 • در این دوره چه خواهید آموخت؟
  • ایجاد یک پروژه
  • اضافه کردن فعالیت ها
  • انجام محاسبات زمان بندی پروژه Scheduling
  • تخصیص منابع
  • تنظیم برنامه زمان بندی بر اساس داده های واقعی
  • ایجاد انواع گزارشات

مباحث دوره

Data, Navigating, and Layouts:

 • Describe enterprise and project-specific data
 • Log in
 • Open an existing project
 • Navigate in the Home window and Activities window
 • Open an existing layout
 • Customize a layout
 • Save a layout

Enterprise Project Structure:

 • Describe the components that comprise the Enterprise Project Structure
 • View the EPS

Creating a Project

 • Create a project
 • Navigate in the Projects window
 • View and modify information in Project Details

Creating a Work Breakdown Structure

 • Define a Work Breakdown Structure
 • Create multiple levels of a WBS hierarchy Adding Activities
 • Describe an activity and its components
 • Describe activity types

Add activities

 • Add a Notebook topic to an activity
 • Add steps to an activity
 • Assign activity codes to activities

Creating Relationships

 • View a network logic diagram
 • Differentiate between the four relationship types
 • Create relationships in the Activity Network
 • Create relationships in Activity Details

 Scheduling

 • Perform a forward and backward pass
 • Describe float and its impact on a schedule
 • Identify loops and open ends
 • Calculate a schedule
 • Analyze the scheduling log report

Assigning Constraints

 • Apply an overall deadline to a project
 • Apply a constraint to an individual activity
 • Add notebook topics to constrained activities
 • Describe the available constraint types

Maintaining the Project Documents Library

 • Describe the difference between a work product and a reference document
 • Create a document record
 • Link the document record to a project document or work product
 • Assign the project document to an activity or WBS

Formatting Schedule Data

 • Group activities according to a specific criteria
 • Sort activities
 • Apply a filter
 • Create a filter

Roles and Resources

 • Describe roles
 • Views the roles dictionary
 • Describe resources
 • Identify the differences between labor, nonlabor and material resources
 • View the resource dictionary

Assigning Roles

 • Assign roles to an activity
 • Assign rates on roles

Assigning Resources and Costs

 • Assign resources by role
 • Assign labor, nonlabor, and material resources to activities
 • Adjust Budgeted Units/Time for a resource
 • Assign expenses to activities

Analyzing Resources

 • Display the Resource Usage Profile
 • Format a profile
 • Format the timescale

Optimizing the Project Plan

 • Analyze schedule dates
 • Shorten a project schedule
 • Analyze resource availability
 • Remove resource overallocation
 • Analyze project costs

Baselining the Project Plan

 • Create a baseline plan
 • Display baseline bars on the Gantt Chart
 • Modify the bars on the Gantt Chart

Project Execution and Control

 • Describe several methods for updating the project schedule
 • Use Progress Spotlight
 • Status activities
 • Reschedule the project

Reporting Performance

 • Describe reporting methods
 • Run a schedule report
 • Create a resource report with the Report wizard
 • Create a time-distributed report
 • Create a report using the current layout

Project Web Site

 • Create and launch a project Web site
 • Customize the appearance of a project Web site
 • Publish activity layouts as HTML pages

 


دسته بندی ها: پروژه، تولید و عملیات

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
 • 3225000 داخلی 116

قیمت

2.000.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره