مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار Pertmaster
 /  مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار Pertmaster
مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار Pertmaster

 • احتمال دستیابی به اهداف در برنامه زمان بندی که در نرم افزارهای میکروسافت پراجکت و یا پریمآورا تهیه کرده ایم چه میزان است؟
 • زمان پایان،میزان مصرف منابع، هزینه با توجه به عدم قطعیت ها و ریسکهای پروژه کی و چه مقدار است؟
 • تهیه و ارائه برنامه زمان بندی پیشنهادی نرم افزار بر اساس تجزیه و تحلیل عدم قطعیت ها و ریسکها که واقع بینانه بوده و قابل اجرا باشد.

 • دانش اولیه از مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه و مدیریت ریسک پروژه (با این حال این مطالب به اختصار در طول دوره مرور خواهد شد.)

 • Comprehensive Steps to Understand and Develop Primavera Risk Analysis Models
 • Importing a P6 XER File into Primavera Risk
 • Navigate the Primavera Risk Workspace
 • Check the Schedule Health
 • Test the Primavera Risk Model
 • Add Duration Uncertainty
 • Understand Templated Quick Risk
 • Introduce and Understand Correlation
 • Introduction to the Risk Register and Risk Scoring
 • Understand the Qualitative Risk Register
 • Understand the Quantitative Risk Register
 • Understand Risk Register Reports
 • Build an Impacted Risk Model
 • Run a Risk Analysis
 • Analyse the Distribution Histogram
 • Analyse the Tornado Chart
 • Analyse the Distribution Analyser
 • Learn how to add Weather Risk Events
 • Understand how to apply Percentage Leads or Lags
 • Learn how to apply Probabilistic Links and Branching
 • Learn how to Format the Gantt Chart


دسته بندی ها: پروژه، تولید و عملیات

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 3225000 داخلی 116

قیمت

700.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره