کارگاه آموزشی مجازی سازی ( Virtualization (HyperV ,VMWare ESXI
 /  کارگاه آموزشی مجازی سازی ( Virtualization (HyperV ,VMWare ESXI
کارگاه آموزشی مجازی سازی ( Virtualization (HyperV ,VMWare ESXI

نصب و راه اندازی محیط مجازی

 • راه اندازی HP Server
 • تنظیمات RAID
 • معرفی VMWARE
 • نصب و راه اندازی ESXI 5.5
 • تنظیمات مقدماتی
 • نصب Virtual Machine ها
 • تنظیمات VM ها
 • نصب VCenter
 • تنظیمات مقدماتی VCenter
 • معرفی Hyper V
 • نصب و راه اندازی Hyper V
 • تنظیمات Hyper V
 • نصب VMS
 • تنظیمات VMS
 • نصب SCVMM
 • تنظیمات مقدماتی SCVMM

سابقه کار عملی در شبکه و MCSA

Course Introduction

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives

Introduction to VMware Virtualization

 • Introduce virtualization, virtual machines, and vSphere
 • components

VMware ESX and ESXi

 • Introduce the architecture of ESX and ESXi
 • Manually configure ESX/ESXi

Mware vCenter Server

 • Install and configure vCenter Server components
 • Manage vCenter Server inventory objects                                             

Networking

 • Create, configure, and manage vNetwork standard switches,
 • network connections, and port groups

Storage

 • Configure ESX/ESXi with iSCSI, NFS, and Fibre Channel
 • Create and manage vSphere datastores

Virtual Machines 

 • Deploy virtual machines using the Create New Virtual Machine

wizard, templates, cloning, and VMware vCenter Converter

 • Modify and manage virtual machines
 • Perform Storage vMotion migrations

Access Control

 • Control user access through roles and permissions

Resource Monitoring

 • Control virtual machine access to CPU, memory, and I/O

resources

 • Introduce VMkernel methods for optimizing CPU and memory usage
 • Monitor resource usage using vCenter Server performance

graphs and alarms

Data Protection

 • Back up and recover virtual machines using VMware Data

Recovery

Scalability

 • Manage multiple vCenter Server inventories using VMware

vCenter Linked Mode

 • Manage ESX/ESXi configuration compliance using Host

Profiles

 • Create, configure, and manage vNetwork distributed switches,

network connections, and port groups

 • Perform VMware vMotion™ migrations
 • Configure and manage a VMware Distributed Resource

Scheduler cluster

 • Configure and manage VMware Distributed Power Management

High Availability

 • Configure and manage a VMware High Availability cluster
 • Configure fault-tolerant virtual machines using VMware Fault Tolerance

Patch Management

 • Manage patching and patch compliance using vCenter Update Manager 

 • Installing VMware ESX and ESXi
 • Introduce ESX and ESXi Installable installation


دسته بندی ها: سایرشبکه و سخت افزار

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 32251000 داخلی 130

قیمت

595.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره