متره و برآورد با نرم افزارhttps://simi.ir/k_course/%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%8c-%d8%aa%da%a9%d8%b3%d8%a7/ excel و تکسا و بی هرز
 /  متره و برآورد با نرم افزارhttps://simi.ir/k_course/%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%8c-%d8%aa%da%a9%d8%b3%d8%a7/ excel و تکسا و بی هرز
متره و برآورد با نرم افزارhttps://simi.ir/k_course/%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%8c-%d8%aa%da%a9%d8%b3%d8%a7/ excel و تکسا و بی هرز


تسلط کامل نسبت به برنامه تکسا جهت صورت وضعیت نویسی و پیشنهاد قیمت در پروژه های عمرانی

مهندسی عمران و ساختمان و رشته های مرتبط

 • آشنایی کلی و احتمالی با مفاهیم پایه برنامه EXCEL مرور کلی
 • تعریف مفاهیم متره
 • تعریف برآورد ریالی و یا تعیین قیمت پرو‍ژه
 • تعریف انواع متره (متره باز ، متره بسته)
 • انواع متره و برآورد: متره و برآورد اولیه، متره و برآورد تقریبی، صورت وضعیت های موقت ماهانه
 • صورت وضعیت و انواع آن: صورت وضعیت موقت، صورت وضعیت ما قبل آخر، صورت وضعیت قطعی
 • دستور کار و صورت جلسه
 • آشنایی با شرایط عمومی و پیمان نشریه ۴۳۱۱و شرایط خصوصی پیمان
 • شرایط عمومی پیمان و آشنایی با آن
 • شرایط خصوصی پیمان و آشنایی با آن
 • آشنایی با بخشنامه ۲۰۰۰سازمان مدیریت و برنامه ریزی(معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
 • ضرایب فهرست و پیمان
 • ضریب سود (PULS) یا ضریب تخفیف (MINUS)پیمانکار
 • ضریب تعدیل و نحوه محاسبه آن
 • آشنایی با فهرست بها
 • روش تهیه ریزه متره – خلاصه متره- برگ مالی پیمان از طریق روش دستی و با استفاده از EXCEL
 • تهیه ریز متره از طریق روش دستی و با ستفاده از EXCEL
 • تهیه خلاصه متره از طریق روش دستی و با ستفاده از EXCEL
 • تهیه برگ مالی پیمان از طریق روش دستی و با ستفاده از EXCEL
 • پروژه متره و برآورد یک ساختمان با مصالح بنایی در گروهای یک نفره
 • پروژه متره و برآورد یک ساختمان با فولادی  در گروهای یک نفره
 • پروژه متره و برآورد یک ساختمان با بتنی در گروهای یک نفره
 • تکسا ۰۰۱، تکسا ۰۰۲، تکسا ۰۰۳
 • خم و برش آرماتور- نرم افزار بی هرز


دسته بندی ها: عمران

دوره های مرتبط

 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 32251000داخلی117

قیمت

1.200.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره