دوره جامع طراحی و مدلسازی قطعات با CATIA (مقدماتی و پیشرفته)
 /  دوره جامع طراحی و مدلسازی قطعات با CATIA (مقدماتی و پیشرفته)
دوره جامع طراحی و مدلسازی قطعات با CATIA (مقدماتی و پیشرفته)

 

۱-توانایی خلق انواع طرح های دو بعدی در محیط Sketcher
۲-توانایی تولید و ویرایش انواع قطعات سه بعدی
۳-توانایی مونتاژ قطعات

رشته های مهندسی مکانیک

– آشنایی مختصر با دسته بندی نرم افزارهای مهندسی، آشنایی با جایگاه و عملکرد نرم افزار کتیا

  •  ۱- آموزش محیط طراحی دو بعدی:

Sketcher

نوار ابزارهای:

۱-Profile

۲-Sketch tools

۳-Constraint

۴-Operation

۵-Tools

۶-Sketcher

۷-visualization

۸-Standard

  • ۲- آموزش محیط طراحی سه بعدی قطعات:

Part-Design

– نحوه پاسخ دادن و رفع خطاها

– آشنایی با نمودار درختی طراحی

نوار ابزارهای:

۱- Sketch-Based Features

۲- Dress-Up Features

۳- Transformation Features

۴- Insert

۵- Reference Element

۶- Tools

۷- Bolean Operations

۸- Constraint

۱۰- Surface-Based features

۱۱- Advanced Dress-Up Features

۱۲- Annotations

۱۳- Analysis

  • ۳- آموزش محیط طراحی مونتاژ قطعات:

Assembly Design

– آشنایی با درخت مونتاژ و روش های ایجاد مجموعه مونتاژی

نوار ابزارهای:

۱- Product Structure Tools

۲- constraint

۳- Move

۴- Update All

۵- Assembly Features

۶- Space Analysis

۷- Constraint Creation

– نحوه بررسی تمامی قیدهای اعمال شده

  • ۴- آموزش محیط طراحی و تهیه نقشه:

Drafting Design

– تنظیمات مختلف مربوط به نقشه های اداری

– تنظیمات مختلف دلخواه مربوط به نقشه ها

نوار ابزارهای:

۱- views

۲- Visualization

۳- Tools

۴- Dimensioning

۵- Annotations

۶- Dress Up

۷- Drawing

۸- Generation

۹- Text Properties

– ترسیم جدول و کادر نقشه

  • ۵- آموزش محیط طراحی سطوح پیچیده:

Generative Shape Design)GSD)

نوار ابزار های:

۱- Surfaces

۲- Operation

۳- Biw Templates

۴- Tools

۵- Analysis

۶- Developed Shapes

۷-Advanced Surfaces

۸- Volumes

  • ۶- آموزش محیط طراحی ورق:

Generative Sheet Metal Design (Sheet Metal)

نوار ابزار های:

۱- Walls

۲- Views

۳- Cutting\Stamping

۴- Bending

۵- Rolled Walls

۶- Manufacturing Preparation

۷- Transformations


دسته بندی ها: مکانیک

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1 .خیابان ارم.نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 117

قیمت

2.450.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره