طبقه بندی مناطق خطرناک و انتخاب تجهیزات الکتریکی، ایمنی برق تخصصی
 /  طبقه بندی مناطق خطرناک و انتخاب تجهیزات الکتریکی، ایمنی برق تخصصی
طبقه بندی مناطق خطرناک و انتخاب تجهیزات الکتریکی، ایمنی برق تخصصی

متن

متن

 1. چگونگی وقوع یک انفجار
 2.  ناحیه‌بندی حریق((Fire zone
 3.  طبقه‌بندی مناطق مستعد خطر حاوی غبارها و فیبرهای آتشگیر
 4.  مثالهای تصویری برای مناطق مستعد خطر طبق استانداردهایIEC وIP Code
 5.  طبقه‌بندیopening
 6.  منابع و درجات انتشار گازها و بخارها
 7.  تعیین منطقه مستعد خطر با استفاده از Flow chart
 8.  عوامل تأثیرگذار برمحیطهای مستعد خطر و روشهای تقلیل اثرات آنها بر محیط
 9. ایزولاسیون قسمتهای جرقه‌زا با استفاده از فشار تهویه بیشتر از فشار محیط
 10.  نحوه انتخاب گروه گازی دستگاه‌‌های ضدانفجار
 11.  طبقه‌بندی محافظت بر طبق استاندارد NEC در آمریکا
 12. برخی از دستورالعمل‌های پیشگیری برای جلوگیری از رسیدن وسیله الکتریکی ضدانفجار به مقدار ماکزیمم حرارت مجاز سطح آن
 13. استاندارد NEMA برای محفظه‌ها
 14. آزمایش مقاومت درمقابل عوامل شیمیایی برای قطعات غیرفلزی محفظه‌های فلزی و نیز محفظه‌‌های غیرفلزی مورد استفاده در معادن
 15.  محفظه‌های ضدجرقه مخصوص غبارها
 16. دانستنیهای مفید در مورد بدنه دستگاه‌های ضد انفجار
 17.  راهنمای تعمیرات دستگاه‌های ضدانفجار
 18.  لیست انتشارات اروپای متحد برای محیطهای مستعد خطر طبق ATEX
 19.  الزام به رعایت مقررات (EHSR)
 20.  مقررات DESEAR
 21. آزمایش‌های دستگاه‌های آشکارساز گاز یا بخار قابل اشتعال
 22. سیستمهای تهویه در مناطق مستعدخطر
 23.  اهداف اجرایی HAZOP
 24.  درجات ریسک
 25. سطح یکپارچگی ایمنی (SIL)
 26.  آنالیز خطرات

متن


دسته بندی ها: HSE تخصصی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم. نبش کوچه 2
 • 32251000داخلی 126

جستجوی دوره