شاخص های حریق و انفجار (ِDow Fire & Explosion Index)
 /  شاخص های حریق و انفجار (ِDow Fire & Explosion Index)
شاخص های حریق و انفجار (ِDow Fire & Explosion Index)

ارزیابی و ریسک حریق یکی از مهمترین دغدغه های متخصصان و مهندسین ایمنی می باشد . در این میان انواع روش های ارزیابی ریسک حریق ، روش های مرتبط با محیط های بسته ، بسیار سهل تر و امکانپذیر تر از ارزیابی ریسک های حریق در محیط های صنعتی و محیط های باز می باشد

متن

  1. اهداف و مقدمی
  2. مراحل محاسبه
  3. محاسبه فاکتور مواد
  4. محاسبه خطرات عمومی و خاص مواد
  5. محاسبه خطرات واحد فرایندی
  6. تعیین شاخص حریق و انفجار
  7. تعیین درجه خطر
  8. تعیین شعاع و ناحیه تم

متن

 


دسته بندی ها: HSE تخصصی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000داخلی 126

جستجوی دوره