دوره جامع تربیت پژوهشگر
 /  دوره جامع تربیت پژوهشگر
دوره جامع تربیت پژوهشگر

نقش آموزش در هر جامعه ای در جهت شکوفایی استعدادها و رشد و تعالی ارزش های زندگی انسان ها و انعکاس آن در گستره زندگی فردی، سازمانی و اجتماعی آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه و با پیشرفت روزافزون دانش بشری در عرصه های گوناگون علمی و تحقیقاتی، نقش آموزش و پژوهش بسیار تعیین کننده است. به گونه ای که افزایش سطح معلومات و دانش و آگاهی های پژوهشگران و محققان و استفاده از روش های روزآمد و کاربردی با پیشرفت هر جامعه ای رابطه مستقیم دارد.
در همین راستا این دوره جهت آشنایی محققین و پژوهشگران با کلیه سطوح لازم به منظور نیل به اهداف مذکور طراحی و ارایه شده است و شامل دوره ها و کارگاههای پروپوزال نویسی، شناسایی موضوع تحقیق، جست و جو در پایگاه های علمی، مقاله نویسی و… می باشد.

دانشجوی ارشد یا دکترا

کارگاه پروپوزال نویسی

 • نحوه انتخاب موضوع مناسب تحقیق
 • ویژگیهای یک موضوع خوب
 • روش علمی بیان مسئله تحقیق و عوامل موثر در آن
 • نحوه نوشتن اهداف تحقیق
 • تعریف فرضیه، انواع آن و نکات مهم در نوشتن آن
 • مشخص نمودن متغیرهای تحقیق و آشنایی با انواع متغیرها
 • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و نحوه نوشتن آنها
 • مقیاسهای اندازه گیری و نقش آنها در تحقیق
 • آشنایی با جامعه، نمونه و روشهای نمونه گیری و نحوه انتخاب روش نمونه گیری مناسب برای تحقیق
 • انتخاب روش مناسب برای تجزیه و تحلیل داده ها
 • نحوه انتخاب روش انجام تحقیق
 • نکات مهم در گردآوری پیشینه تحقیق
 • نکات مهم در گزارش نویسی و رفرنس دهی منابع

کارگاه شناسایی موضوع تحقیق

 • موضوع تحقیق و اهمیت آن
 • روشهای جست و جوی موضوع تحقیق
 • ضرورت موضوع تحقیق
 • روش علمی پیدا کردن موضوع تحقیق
 • روش های ارزشیابی موضوع تحقیق و نکات مهم در ارزشیابی موضوع تحقیق
 • ارائه مثالهای کاربردی در مورد موضوع تحقیق

کارگاه جست و جو در پایگاه های علمی

 • اهمیت جست و جوی علمی در تحقیق
 • اهداف جست وجوی علمی
 • آشنایی با پایگاه های علمی معتبر
 • آیا هر منبعی قابل اعتماد است؟
 • سرقت علمی و مصادیق آن
 • نحوه جست و جوی علمی
 • نحوه گزارش منابع برای استفاده در پایان نامه یا مقاله

کارگاه مقاله نویسی

 • انواع مقالات و مجلات علمی
 • ساختار یک مقاله علمی
 • نحوه نوشتن چکیده مقاله
 • چگونگی انتخاب واژگان کلیدی مقاله
 • نحوه نوشتن مقاله به صورت علمی
 • تفاوت نگارش مقاله برای مجله و همایش
 • تفاوت ارائه نتایج تحقیق به صورت مقاله چاپی و پوستر
 • نکات مهم درنگارش مقاله علمی
 • شیوه ارائه نتایج علمی در یک مقاله
 •  آشنایی با فرمت  APA در نوشتن منابع
 • شیوه استخراج مطالب علمی از مقالات
 • شیوه استخراج مفاله علمی از پایان نامه

 


دسته بندی ها: عمومی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان 1. بلوار ارم. نبش کوچه 2
 • 32251000 داخلی 125

قیمت

455.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره