حسابداری صنعتی
 /  حسابداری صنعتی
حسابداری صنعتی

در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیارمهم در اختیار مدیریت میباشد تا مدیران را در برنامه ریزی ، کنترل ونظارت وبررسی نتایج فعالیتها، یاری نماید ، مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی ،بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و کنترل خود را برروی هزینه های مواد ،دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال می کند مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشنددر تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایرتصمیم گیریها و راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهندشد.


حسابداری مالی ولیسانس حسابداری

• آشنایی با حسابداری قیمت تمام شده
• روشهای طبقه بندی هزینه ها
• مراکز هزینه
• روشهای تسهیم (سرشکن کردن) سربار
• تجزیه و تحلیل کل هزینه های عملیاتی
• روشهای هزینه یابی
• انواع هزینه یابی: (جذبی، مستقیم، سفارش کار، مرحله ای )
• محاسبه بهای تمام شده در: (موسسات خدماتی، بازرگانی و تولیدی)
• صورتهای مالی در: ( موسسات خدماتی، بازرگانی و تولیدی )

 


دسته بندی ها: حسابداری، مالی و بورس

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 3225000 داخلی 116

قیمت

1.100.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره