تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS
 /  تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS
تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS

انواع آمارهای توصیفی را از داده ها استخراج کنند، با توجه به داده ها آزمون های مقایسه میانگین و آنالیز واریانس را انجام دهند، رگرسیون خطی و غیر خطی را تخمین زده و قادر به ساختن جداول توافقی و آزمونهای مربوط به آن باشند.

رشته های مرتبط

 • مبانی آمار، تعاریف مربوط  به آمارتوصیفی، معرفی نرم افزار
 • نحو ورود اطلاعات ،تبدیلات رویداده ها(محاسبه ،گروه بندی…)
 • انجام آمار توصیفی شامل محاسبه شاخص ها وجداول فراوانی و نمودارها و گزارشگیری توسط مکعب های olap
 • تعاریف مربوط به آمار اسنباطی شامل تعریف فرضیه آماری آزمون فرض و …
 • آزمونT برای یک جامعه آزمون T برای دو جامعه مستقل به همراه کاربرد جانبی
 • آزمون T برای دو جامعه بهم وابسته و کاربردهای و کاربردهای جانبی ،آنالیز واریس یکطرفه،انجام POSTHOC،کار با CONTRASTS  و تعاریف مربوطه
 • مروری بر تعریف ضریب همبستگی و نحوه تفسیر آن بررسی  فرضیه های مربوط به ضریب همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار
 • بررسی نکات پیرامون آن رسم نمودار پراکندگی ،جداسازی فایل وچند روش ساده اندازه گیری
 • مروری بر تعریف رگرسیون خطی
 • انجام رگرسیون خطی ساده و چندگانه به کمک رگرسیون خطی
 • ادامه نکات مربوط به رگرسیون خطی چندگانه شامل  روش های تشخیض هم خطی چندگانه
 • غربالگری متغیرها شناسای نقاط ژرث و آنالیز مانده ها،مروری بر رگرسیون لجستیک
 • جداول توافقی (CORSSTABLUATION)و معرفی ضرایب مختلف و نکات مربوطه
 • انجام آزمون تشخیص نرمال بودن داده ها،آزمون های ناپارامتری
 • ادامه آزمون های ناپایداری
 • REPEATED MEASURE،MULTIVARIATE،UNIVARIATE شامل GENERAL LINEAR MODEL
 • ضریب همبستگیPARTIAL
 • رگرسیون غیر خطی،لجستیک،رتبه ای
 • سری های زمانی
 • تحلیل عاملی
 • تعیین پایاییی و روایی پرسشنامه
 • آشنایی با معادلات ساختاری
 • انجام معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل

 

 

 

 

 

 

 


دسته بندی ها: آمار و اقتصاد

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 32251000 داخلی 116

قیمت

525.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره