تجزیه و تحلیل حادثه با استفاده از روش FTA
 /  تجزیه و تحلیل حادثه با استفاده از روش FTA
تجزیه و تحلیل حادثه با استفاده از روش FTA

آشنایی با علل و روشهای کنترل ریسک حوادث

متن

– مفاهیم و اصطلاحات
– رویداد، حادثه و شبه حوادث
– هزینه های حوادث
– هزینه های مستقیم
– هزینه های غیر مستقیم
– علل بروز حوادث
– مدلهای حادثه
– شرایط ناایمن و نقش آنها در بروز حوادث
– رفتارهای ناایمن و نقش آنها در بروز حوادث
– طبقه بندی رفتارهای ناایمن
– علل بروز رفتارهای ناایمن
– روش های شناسایی و گزارش عوامل موثر در بروز حوادث در محیط کار
– روش های کنترل علل حوادث در محیط کار
– فرایند تحقیقات حادثه
– معرفی تکنیک های آنالیر حادثه

– معرفی کامل دو تکنیک Tripod –β و ECFC
– کار عملی

متن


دسته بندی ها: HSE تخصصی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000داخلی 126

جستجوی دوره