دوره جامع طراحی وب سایت با ASP.Net Core
 /  دوره جامع طراحی وب سایت با ASP.Net Core
دوره جامع طراحی وب سایت با ASP.Net Core

 

آموزش دانشجویان جهت برنامه نویسی تخصصی تحت وب با asp.net core

 

مبانی برنامه نویسی #C

 

Programming in C#

Create and implement events and callbacks.

– create delegates

– lambda expressions

– anonymoustypes

Implement exception handling.

– handle exception types (SQL exceptions, network exceptions, communication exceptions,throw exceptions)

Perform I/O operations.

– FileStream

– StreamReader

– StreamWriter

– MemoryStream

– File

– Path

Generic types

– generic types

– generic methods

– extension methods

– optional and named parameters

Generic Collections and Object Collections.

– List

– Dictionary

LinqTo Objects

– store and retrieve data by using dictionaries, arrays, lists, sets, and queues

– select

– where

– OrderBy Ascending and descending

– Take, TakeWhile

– Skip, SkipWhile

– Max, Min, Average

ORM Modeling and Linq2Sql developing.

– Modeling Database

– Table, Column, DataBaseAttributs

– Generic Table Collection in DBLinq

– Entity Framework Modeling

– Creating Entity Framework Model First

– Lazy Loading in Entity Framework


Advanced Object-Oriented in C#

– Object Oriented

– Interface

– Generic Class

– Access Levels in Inheritance

– Virtual/Override in Inheritance

– Polymorphism by Ancestors class and Interface parent

Exam 70-480 : HTML5, CSS3, JavaScript

HTML5 Training Outline 

All students will learn to:

 • Code cutting-edge web sites using new HTML5 tags and features
 • Use the Canvas element to dynamically generate shapes complete with fills, color, strokes, gradients, and more
 • Use JavaScript and JQuery to add interactivity to your web pages
 • Introduction
 • Defining HTML5
  • HTML5 markup
  • The <video>, <audio>, and <canvas> elements
  • Many more new HTML5 elements
  • CSS animations
  • CSS3 backgrounds, borders, RGB colors, gradients, drop shadows, and rounded corners
  • @ font-face web fonts
 • Formatting Text with CSS
  • The challenges of font on the Web
  • Setting a font-family
  • Sizing text with CSS
  • Pixels and points are not the best choices
 • Introduction to JavaScript and jQuery
  • Interactivity on the Web
  • JavaScript
  • JavaScript basics
 • BootStrap Framework
  • Bootstrap Button
  • Bootstrap Textbox
  • Bootstrap Gird
  • Bootstrap progress bar
  • Bootstrap Image
  • Bootstrap Tabs
  • Bootstrap Modal

Exam 70-486: Developing ASP.NET Core Web Applications

 1. What is MVC Pattern
  • MVC Introduction
  • What is Model
  • What is View
  • What is Controller
  • Creating Sample ASP.NET Core Project
 2. Net Core Architecture
 • Creating ASP.Net Core Project
 • Net CoreProject Folders
 • BootStrap
 • Jquery
 • Jquery-Validation
 • What is Nuget
 • Bin Folder
 • cs
 • Config
 • Adding Controllers
 • JQuery and JavaScript
 • MVC Helpers
 • Ajax callback signal in Asp.Net Core
 • PostBack
 • Installing ASP.NET Core
 • NET MVC Core in Visual Studio
 • New Project ASP.NET MVC Core
 • Net project templates
 • Razor View Engine
 1. Razor Engine
 • Views Operations
 • Razor Engine definition
 • What is Razor
 • C# Code Blocks
 • Code Expressions
 • HTML Encoding
 • Samples of Razor
 • Razor Developing in View Layer
 • How to use View
 • Views and Strongly Typed
 • Defining Model for View
 • Adding new View
 • Combining Text and Markup
 • Comments
 • Layout Developing
 • _ViewStart .cshtml
 1. Controller Layer
 • Home Controller
 • Creating first Controller
 • What is Action Method
 • Adding Action Method
 • IactionResult datatype
 • Action output type
 • ViewResult
 • JsonResult
 • RedirectToAction
 1. Entity Framework Core
 • Lambda expression to handling EntityFramework
 • Show Model Records in Razor Page as Table
 • Editing Model in View
 • Entity Data Model
 • Editing Model in Controller
 • Model Binding
 1. Using Helpers in Asp.Core
 • CheckBoxFor
 • RadioButtonFor
 • Input Helper
 • Hidden
 • Password
 • RadioButton
 • Action Method in Form
 • @Using
 • Get Method
 • Post Method
 • Database Searching in Form
 • Text Encoding
 • ActionLink
 • ValidationSummary
 • Html Input Helpers
 • TextBox
 • TextArea
 • Label
 • DropDownList
 • ListBox
 • ValidationMessage
 • LabelFor
 • TextBoxFor
 • CheckBox
 1. Ajax in ASP.Net Core
 • Ajax in MVC Architecture
 • post
 • CallBack in ASP.NET MVC Architecture
 • Ajax by JQuery
 • Ajax Type
 • Json Result in Ajax
 1. Data validation in ASP.Core
 • Model Data Annotation for Input Validation
 • Special Annotations Attributes
 • Required
 • StringLength
 • RegularExpression
 • Range
 • ErrorMessage Property for Data Annotations
 1. Net Core Security
 • Secure Controller
 • Authorize Roles

  

Exam 70-464: Developing Microsoft SQL Server 2017 Database

SQLSERVER Designing

 • Design Tables
 • Relationship Design
 • One to Many Relation

SQLSERVER Developing

 • CREATE Stored Procedure

 

 


دسته بندی ها: برنامه نویسی

دوره های مرتبط

برنامه نویسی
JavaScript
اهدافپیش نیازسرفصل آشنایی با زبان برنامه نویسی JavaScript در محیط پرقدرت Node.Js کنسول مبانی برنامه نویسی    
سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 32251000 داخلی 130

قیمت

5.600.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره