برنامه نویسی React.js
 /  برنامه نویسی React.js
برنامه نویسی React.js

React.js یک کتابخانه JavaScript منعطف و جزء محور (Component-Based) است که برای ایجاد رابط های کاربری وتعاملی و ساخت صفحات HTML در وب سایت ها استفاده می شود. این کتابخانه به صورت Open source توسط Facebook ایجاد شده است و توسط کمپانی های بزرگی مثل  Dropbox, AirBnB, PayPal, و Netflix مورد استفاده قرار گرفته است. React به توسعه دهندگان کمک می کند برنامه های بسیار سنگین را به سادگی ایجاد کنند. در این فریمورک جهت ایجاد تغییرات در وب سایت نیازی به  تغییر همه اجزای برنامه  نمی باشد و فقط بخش های مورد نیاز در صفحات وب سایت می باشد. تمرکزReact  بر روی لایه View (نمایش) در  معماری MVC  می باشد و به صورت خاص روی تغییر دادن DOM در صفحات HTML  متمرکز شده است. ReactJs برای تمام تکنولوژی های برنامه نویسی سمت سرور در وب سایت ها مانند Asp.Net Core ، Node.Js ، PHPمشترک بوده و اجازه ساخت وب سایتهای قدرتمندی را در اختیار برنامه نویسان قرار می دهد. وب سایت های معروف زیر از تکنولوژی ReactJs استفاده می کنند.

●        Netflix
●        Instagram
●        Facebook
●        BBC
●        Paypal
●        Reddit
●        Tesla

یادگیری برنامه نویسی با یکی از پرکاربردترین فریم ورکهای JavaScript به نام React

آشنایی با Html, JavaScript, CSS  و یک زبان برنامه نویسی

 • Css
 • Boostrap
 • What is React?
 • Why React?
 • React version history
 • Just React – Hello World
 • Using create-react-app
 • Anatomy of react project
 • Running the app
 • Debugging first react app
 • Working with React.createElement
 • Expressions
 • Using logical operators
 • Specifying attributes
 • Specifying children
 • Significance of component architecture
 • Types of components
  • Functional
  • Class based
  • Pure
 • Component Composition
 • What is state and it significance
 • Read state and set state
 • Passing data to component using props
 • Validating props using propTypes
 • Supplying default values to props using defaultProps
 • Using React key prop
 • Using map function to iterate on arrays to generate elements
 • Understanding React event system
 • Passing arguments to event handlers
 • Understand component lifecycle
 • Controlled components
 • Uncontrolled components
 • Understand the significance to defaultValue prop
 • Using react ref prop to get access to DOM element
 • Setting up react router
 • Using Styles in React
 • Working with BrowserRouter and HashRouter components
 • Configuring route with Route component
 • Using Switch component to define routing rules
 • Making routes dynamic using route params
 • Redirect routes using RedirectComponent
 • Using Prompt component to get consent of user for navigation
 • Lists
 • Sets
 • AJAX
 • React Js and AJAX
 • REST Api
 • How to develope web Api
 • HttpPost Api
 • HttpPut Api
 • HttpDelete Api
 • HttpGet Api
 • Consuming Web Api
 • React Fetching data from Web Api
 • React CRUD Operation by Web Api and Database


دسته بندی ها: برنامه نویسی

دوره های مرتبط

برنامه نویسی
JavaScript
اهدافپیش نیازسرفصل آشنایی با زبان برنامه نویسی JavaScript در محیط پرقدرت Node.Js کنسول مبانی برنامه نویسی    
سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم.نبش کوچه 2
 • 32251000 داخلی 130
ثبت نام

جستجوی دوره