آنالیز تحلیل و ریشه یابی شکست(RCFA)

تاریخچه و معرفی انواع RCFA ، موارد استفاده از RCFA، اجرای تکنیک هاتوسط مثال هایی از RCFA.

مدیران، کارشناسان و پرسنل واحدهای فنی مهندسی و کیفیت

 ۱- معرفی اصول آنالیز علل ریشه ای RCFA))،
۲- معرفی روش ها یا ابزارهای حل مسائل آنالیز علل ریشه ای
۳- آماده سازی و تعریف مساله
مهیا کردن شرایط و مقدمات لازم برای شروع آنالیز،
تعریف مساله و انتخاب آن ها بر اساس اولویت،
معرفی روش هایی برای تعیین اولویت مسائل،
چگونگی برگزاری جلسات آنالیز علت و معلولی
۴- آنالیز علت و معلولی حادثه،
بیان اصول آنالیز علت و معلولی
گام های توسعه شبکه علت و معلولی
معیارهای ادامه یا توقف زنجیره علت و معلولی
تهیه شواهد و مدارک برای علت ها
۵- چگونگی شناسایی راه حل ها
تعریف راه حل، معیارهایی برای ارزیابی راه حل ها
یافتن راه حلهای موثر برای آنالیز علل ریشه ای
چگونگی اجرای راه حل¬های منتخب و پیگیری آنها
۶- معرفی تکنیک های مربوطه
Fishbone
۵ why Pareto analysis
ماتریس خرابی های تجهیزات
تحلیل حالات بالقوه خرابی هاو تکنیک های ترکیبی.


متن

دسته بندی ها: تعمیرات و نگهداری

دوره های مرتبط

  • ساختمان 1. بلوار ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 117

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره