آشنایی با فرایند مطالعه SIL و HAZOP
 /  آشنایی با فرایند مطالعه SIL و HAZOP
آشنایی با فرایند مطالعه SIL و HAZOP

 •  چگونگی پیاده سازی این روش در سازمان
 • آشنایی با خطرات مورد بحث در این روش
 • هدف از پیاده سازی روش HAZOP

متن

 1. تعاریف و مفاهیم
 2. تاریخچه HAZOP
 3. هدف از پیاده سازی
 4. خطرات مورد بحث در HAZOP
 5. چگونگی تشکیل گروه
 6. نحوه پیاده سازی
 7. نحوه تهیه ماتریس ریسک
 8. ثبت نتایج و تهیه گزارش HAZOP
 9. تیم HAZOP
 10. مزایا و محدودیت های HAZOP
 11. مرور چندین مثال صنعتی
 12. کارگاه عملی

متن


دسته بندی ها: HSE تخصصی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم.نبش کوچه 2
 • 32251000داخلی126

جستجوی دوره