آموزش دوره های عالی
احمد رضا حسینی پور

احمد رضا حسینی پور

مدیر عامل وعضو هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی فارس از سال۹۲تا کنون 

دکتر مهرداد هاشمی

دکتر مهرداد هاشمی

مدیر عامل وعضو هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی فارس از سال۹۲تا کنون 

دکتر مرتضی باقرپور

دکتر مرتضی باقرپور

مدیر عامل وعضو هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی فارس از سال۹۲تا کنون 

دکتر پرویز احمدپور

دکتر پرویز احمدپور

مدیر عامل وعضو هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی فارس از سال۹۲تا کنون 

جستجوی دوره