بازرسی چشمی سطح ۱و۲ (ASNT Level II (VT

آشنایی با عیوب جوش و حد پذیرش عیوب مطابق استانداردهای ISO 5817 , ISO 6520 , ASME sec VIII و AWS D1.1

رشته های مهندسی مرتبط

Introduction
Definitions
Fundamentals
. Equipment (as applicable)
Employer-Defined Applications
. Visual Testing to Specific Procedures
. Vision
. Lighting
. Material attributes
Environmental and Physiological Factors
. Visual Perception
. Equipment
. Employer-Defined Applications
. Acceptance/Rejection Criteria
. Recording and Reports

دسته بندی ها: مهندسی مواد

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ارم.نبش کوچه2. پلاک 19
  • 32251000داخلی126

قیمت

650.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره