کاربرد نرم افزار excel در مهندسی


استفاده از توانمندی‌های محاسباتی Excel در تجزیه و تحلیل داده‌ها و تبدیل آنها به اطلاعات مفید.
همچنین دانشجویان قادر خواهند بود به عنوان یک کارشناس حرفه‌ای (نه یک اپراتور) از قابلیت‌های نرم‌افزار Excel در محاسبات و تجزیه و تحلیل داده‌ها و تبدیل آنها به اطلاعات بهر‌ه‌مند شوند و اعتماد به نقش حل و تجزیه و تحلیل مسائل مختلف عملی با حل تمرینات کاربردی به دانشجو به راحتی به دست خواهد آمد.

متن

۱- Finding Your Way Around In Excel -– Understanding & Entering Data
۲- Working With Cells , Ranges , Worksheets & Workbook (Files) – Excel Calculation Engine : Writing Formula
۳- Calculation With Function – Keep Track Of Your Data – Turning Your Data Into Charts
۴- Enhancing In The Look Of Your Work – Drawing In Worksheet And Chart- Error Alert
۵- Working With Database – Changing The Look Of Excel – Printing Your Workbook
۶- Mange: Sheet – Cells – Row – Columns
۷- Create custom views
۸- Working With Goal Seek– Working With Scenario In Excel – Working With Solver In Excel
۹- Working With Table Analyze In Excel – Working With Consolidate In Excel
۱۰- (Data Validation In Excel) Organize Data In Excel – Understand Working With The Subtotal- Conditional formatting
۱۱- Data Analyze With ATP- Working With Pivot Table- Transferring Data With Other Software
۱۲- Funodion library – defined names – Formula Auditing
۱۳- Excel Error values
۱۴- Explain Eng. Function In Excel – How to Protect Data In Excel- Changing The Look Of Excel
۱۵- (Introducing To Macro) Introducing To Visual Basic For Application (VBA) – VBA Programming Starter User- Modules
۱۶- Creating Function Procedures – The Excel Object Modeling – Customizing – Creating User Forms
۱۷- Final Project – create and mange chart
۱۸- Create list & management list with pata tools
۱۹- Printing your work book – what- if analysis
۲۰- Get external data


دسته بندی ها: عمرانعمومی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000داخلی126

قیمت

395.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره