مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera

بکارگیری قابلیت‌های نرم‌افزار قوی Primavera Enterprise در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌ها ، به طوری که دانشجو پس از پایان دوره قادر باشد خود به تنهائی پروژه‌های کوچک و متوسط را به کمک ابزارهای Primavera Enterprise از لحاظ زمانی و تخصیص منابع برنامه‌ریزی و سپس کنترل نماید و در پروژ‌ه‌های بزرگ بتواند قسمتی از پروژه را به تنهائی مدیریت نموده و عنصر کارآمدی از گروه مدیریت و کنترل پروژه باشد.

متن

 • تجزیه و تحلیل تعاریف کلی PMBOK
 • چگونگی نصب نرم افزار بصورت Stand Alone و Client Server
 • آشنایی با مفاهیم SQL Server و Primavera Interface
 • تجزیه و تحلیل مفاهیم Work Breakdown Structure WBS, Organizational Breakdown structure OBS, Enterprise Project Structure EPS
 • ایجاد و توسعه روژه و WBS پروژه و اضافه کردن فعالیت ها
 • انجام محاسبات پیش رو و پس رو پروژه با فرمان Schedule
 • ایجاد آرشیو اسناد و مدارک پروژه Project Documents library
 •  دسته بندی ، مرتب و فیلتر کردن فعالیت ها.
 • اختصاص مفاهیم رول (Roles) و منابع (Resources) به فعالیت ها
 • تجزیه و تحلیل وضعیت تخصیص منابع و متعاقب آن هزینه ها را با ابزارهای Resource Profile
 • بهینه سازی برنامه بدست آمده از نظر زمان، منبع و هزینه
 • برنامه های مبنا Base Lines را تعریف و اختصاص
 • کنترل روند اجرای پروژه نسبت به برنامه پیش بینی شده
 • ایجاد و مدیریت گزارشات متنوع از پروژه


دسته بندی ها: صنایععمران

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم.نبش کوچه2

قیمت

375.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره