طراحی و محاسبه سقفهای پیش تنیده بروش پس کشیده (دال پس کشیده)

طراحی و محاسبه سقفهای پیش تنیده بروش پس کشیده (دال پس کشیده)

مهندسی عمران

۱-آشنایی با سیستم های سازه ای پیش تنیده
۲-بررسی تفاوتهای دال های بتنی معمولی با دال های تخت پیش تنیده
۳-تحلیل و طراحی دال های تخت بتنی معمولی با نرم افزار Adapt builder
۴-تحلیل و طراحی دال های پیش تنیده بتنی Adapt builder
۵- آشنایی با نقشه خوانی این نوع سیستم سازه ای مطابق با آیین نامه PTI
۶-بررسی نکات نظارتی و اجرایی دالهای پیش تنیده


دسته بندی ها: عمران

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000داخلی126

قیمت

580.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره