حسابداری تعهدی
 /  حسابداری تعهدی
حسابداری تعهدی

حسابداری تعهدی پیش فرض اصلی در تدوین بودجه ریزی عملیاتی میباشد. باید توجه داشت که بودجه ریزی عملیاتی، نیازمند تعیین دقیق بهای تمام شده خدمات ارائه شده توسط سازمان است. بهعنوان نمونه یکی از اقالم عمده و دارای سهم قابل توجه در تعیین قیمت تمامشده، هزینه تأمین فضای فیزیکی و ساختمانهای اداری و سایر ساختمانهای مورد نیاز است که بهدلیل ً بهصورت غیرجاری بودن این قبیل هزینه ها معموال پنهان باقی میماند. همچنین هزینههای فرصتهای از دسترفته سرمایه ها و عدم النفعها و خواب سرمایه های حبس شده نیز با رویکرد تأمین مالی مجدد با پشتوانه ارزشها و منافع جاری و آتی نهفته در آنها شایسته توجه است. از اینرو استفاده از حسابداری تعهدی جهت محاسبه قیمت تمامشده خدمات برای محاسبه سود و زیان امری ضروری میباشد.

حسابداری مالی

  • حسابداری دولتی با قوانین مالی و محاسباتی و دیوان محاسبات
  • تعریف و اصول حسابداری تعهدی
  • تفاوت حسابداری نقدی و تعهدی
  • تعاریف سرفصل های حسابداری تعهدی و اصول حاکم بر آنها
  • ماهیت و ثبت حسابها در قالب درآمدهای اختصاصی و مستقل و هزینه ای
  • بستن و گزارش حسابها در پایان سال مالی

 

 


دسته بندی ها: حسابداری، مالی و بورس

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان شماره2،بلوار ارم ،نبش کوچه 17،پلاک 20
  • 32285045

قیمت

320000 تومان

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)