تجزیه و تحلیل آماری و اقتصادی توسط نرم افزار Eviews
 /  تجزیه و تحلیل آماری و اقتصادی توسط نرم افزار Eviews
تجزیه و تحلیل آماری و اقتصادی توسط نرم افزار Eviews

 

 • برآورد رگرسیون خطی و تفسیر ضرایب (تک متغیره و چند متغیره)
 • آزمون ضرایب (t وF و برابری ضرایب و حذف متغیر و …..)
 • برآورد رگرسیون غیر خطی و تفسیر ضرایب
 • برآورد مدل به روش NLS
 • برآورد تابع تولید کاب داگلاس، ترانسلوگ و ترانزیندنتال و تفسیر آن
 • مقایسه انواع توابع تولید
 • آزمون پایداری ضرایب (Chow)
 • متغیرهای مجازی و شکست ساختاری
 • نقض فروض کلاسیک
 • آزمون همخطی و رفع آن
 • آزمون خود همبستگی و رفع آن
 • آزمون واریانس ناهمسانی و رفع آن
 • خطای تصریح
 • مدلهای لوجیت و پروبیت
 • مدل های همزمان (۲sls و ۳sls)
 • آزمون همزمانی، قطری بودن و برونزایی
 • رگرسیون های ظاهرا نا مرتبط (Sure)

Windows و آشنایی با مباحث آماری و اقتصادی

 

 • ریشه واحد و آزمون ایستایی
 • فرآیند خود رگرسیو و میانگین متحرک
 • مدل ARIMA
 • مدل های خود رگرسیو واریانس نا همسان شرطی (GARCH, EGARCH, TARCH,ARCH)
 • مدل VAR
 • همجمعی و مدل VAR
 • مدل ARDL
 • آشنایی با نحوه ورود داده های پنل در نرم افزار
 • آزمون ریشه واحد در داده های پنل
 • تخمین الگوی اثرات ثابت در نرم افزار
 • تخمین الگوی اثرات تصادفی در نرم افزار
 • آزمون های لیمرو هاوسمن
 • تخمین الگوهای پنل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (Dynamic Panel)


دسته بندی ها: آمار و اقتصاد

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان 1. خیابان ارم. نبش کوچه 2
 • 32251000 داخلی 125

قیمت

435.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)