تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS
 /  تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS
تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS

 

 • مبانی آمار، تعاریف مربوط  به آمارتوصیفی، معرفی نرم افزار
 • نحو ورود اطلاعات ،تبدیلات رویداده ها(محاسبه ،گروه بندی…)
 • انجام آمار توصیفی شامل محاسبه شاخص ها وجداول فراوانی و نمودارها و گزارشگیری توسط مکعب های olap
 • تعاریف مربوط به آمار اسنباطی شامل تعریف فرضیه آماری آزمون فرض و …
 • آزمونT برای یک جامعه آزمون T برای دو جامعه مستقل به همراه کاربرد جانبی
 • آزمون T برای دو جامعه بهم وابسته و کاربردهای و کاربردهای جانبی ،آنالیز واریس یکطرفه،انجام POSTHOC،کار با CONTRASTS  و تعاریف مربوطه
 • مروری بر تعریف ضریب همبستگی و نحوه تفسیر آن بررسی  فرضیه های مربوط به ضریب همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار
 • بررسی نکات پیرامون آن رسم نمودار پراکندگی ،جداسازی فایل وچند روش ساده اندازه گیری
 • مروری بر تعریف رگرسیون خطی
 • انجام رگرسیون خطی ساده و چندگانه به کمک رگرسیون خطی
 • ادامه نکات مربوط به رگرسیون خطی چندگانه شامل  روش های تشخیض هم خطی چندگانه
 • غربالگری متغیرها شناسای نقاط ژرث و آنالیز مانده ها،مروری بر رگرسیون لجستیک
 • جداول توافقی (CORSSTABLUATION)و معرفی ضرایب مختلف و نکات مربوطه
 • انجام آزمون تشخیص نرمال بودن داده ها،آزمون های ناپارامتری
 • ادامه آزمون های ناپایداری
 • REPEATED MEASURE،MULTIVARIATE،UNIVARIATE شامل GENERAL LINEAR MODEL
 • ضریب همبستگیPARTIAL
 • رگرسیون غیر خطی،لجستیک،رتبه ای
 • سری های زمانی
  تحلیل عاملی
  تعیین پایاییی و روایی پرسشنامه
  آشنایی با معادلات ساختاری
  انجام معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل

 

رشته های مرتبط

 

انواع آمارهای توصیفی را از داده ها استخراج کنند، با توجه به داده ها آزمون های مقایسه میانگین و آنالیز واریانس را انجام دهند، رگرسیون خطی و غیر خطی را تخمین زده و قادر به ساختن جداول توافقی و آزمونهای مربوط به آن باشند.

 

آشنایی با نرم افزار  SPSS ، وارد کردن و ویرایش اطلاعات در نرم افزار، انجام آنالیزهای آماری مقدماتی و رگرسیون در SPSS

 


دسته بندی ها: آمار و اقتصاد

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2

قیمت

445.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)