بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی (بر اساس نشریه ۳۶۰)

آشنایی با روش ها و شیوه های ارزیابی و بهسازی لرزه ای سازه ها، دقت بسیار بالای این تحلیل ها در مقایسه با تحلیل های  خطی، همچنین نیاز دانشجویان و محققین سازه و زلزله، حائز اهمیت بنظر می رسد. مطالب این دوره با هدف پاسخگویی به نیاز های فوق الذکر تدوین و طبقه بندی شده اند.

آشنایی با رشته مهندسی عمران، معماری و رشته های مرتبط

۱-مقدمه ای بر آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتن آرمه موجود و اهمیت مقاوم سازی آن ها

۲- معرفی فلسفه طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد

۳- انواع تلاش ها به لحاظ رفتاری

۴- اعضای سازه ای اصلی و غیر اصلی

۵- سطوح خطر زلزله

۶-سطوح عملکرد کل ساختمان

۷- اهداف بهسازی

۸- گردآوری اطلاعات و مدارک، شناخت وضع موجود ساختمان

۸- ۱- اطلاعات وضعیت موجود ساختمان

۸- ۲- سطوح اطلاعات و ضریب آگاهی

۸- ۳- مقاومت مصالح

۸- ۴- روش های آزمایش برای ارزیابی و مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان

۸- ۵- جمع آوری اطلاعات و بازرسی وضع موجود ساختگاه، خاک و پی

۸- ۶- جمع آوری اطلاعات و وضع موجود اعضا و اجزای سازه ای و غیر سازه ای

۹- بررسی روش های تحلیل مورد پذیرش در نشریه ۳۶۰

۹- ۱-مدل سازی و تحلیل های خطی با نرم افزارهای Sap و Etabs

۹- ۱-۱- تحلیل استاتیکی خطی

۹- ۲-۱- تحلیل دینامیکی خطی

۹- ۳-۱- محدوده کاربرد روش های خطی

۹- ۴-۱- معیارهای پذیرش در روش های خطی

۹- ۲-مدل سازی و تحلیل های غیرخطی با نرم افزارهای Sap و Etabs

۹- ۱-۲- تحلیل استاتیکی غیرخطی(Pushover)

۹- ۲-۲- تحلیل دینامیکی غیرخطی

۹- ۳-۲- محدوده کاربرد روش های غیرخطی

۹- ۴-۲- معیارهای پذیرش در روش های غیرخطی

۱۰- مقاوم سازی اعضا و نحوه مدل سازی آنها در نرم افزار

۱۰- ۱- روش های مقاوم سازی تیرها و ستون ها

۱۰- ۲- روش های مقاوم سازی اتصالات تیر به ستون

۱۰- ۳- روش های مقاوم سازی دیوار های برشی

۱۰- ۴- روش های مقاوم سازی دال ها

۱۰- ۵- روش های مقاوم سازی پی


دسته بندی ها: عمران

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم.نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 126

قیمت

495.000 تومان

جستجوی دوره