برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم‌افزارMSP

بکارگیری توانمندی‌های نرم‌افزار MSP در مدیریت پروژه بصورت کاربردی و عملی

متن

دانشجویان پس از گذراندن دوره انتظار دارند :
 ساختار WBS راطراحی و پیاده¬سازی نمایند.
 لیست فعالیت¬های پروژه را به دست آورند و پروژه را زمانبندی نمایند.
 منابع موجود در پروژه را تعریف کنند و آنها را به فعالیت‌ها تخصیص دهند.
 مشکلات منابع را تحلیل نمایند و آنها را حل کنند.
 هزینه¬های فعالیت¬ها را پیش¬بینی نمایند و بودجه پروژه را به دست آورند.
 خط مبنای پروژه را ایجاد نمایند.
 قادر خواهند بود پروژه را به روز رسانی نمایند.
 قادر خواهند بود پروژه را تحلیل نموده و گزارش های مختلف ایجاد نمایند.


دسته بندی ها: صنایع

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000داخلی126

قیمت

375.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره