کانال های ارتباطی
 /  کانال های ارتباطی

جستجوی دوره

کانال های ارتباطی

  • مدیرعامل : جناب آقای دکتر احمدپور
  • مدیر پروژه های تدبیر : خانم مهندس قطعی
  • آدرس : خیابان ارم، نبش کوچه ۱۷، موسسه تحقیقاتی تدبیر جنوب
  • شماره مستقیم : ۰۷۱۳۲۲۸۴۰۴۷
  • شماره تماس : ۰۷۱۳۲۲۸۵۰۴۵ داخلی ۱۱۶
  • شماره فکس : ۰۷۱۳۲۲۵۱۴۴۷