پنجمین نمایشگاه دانشجویان گروه طراحی مد و لباس
 /  اخبار / پنجمین نمایشگاه دانشجویان گروه طراحی مد و لباس
پنجمین نمایشگاه دانشجویان گروه طراحی مد و لباس

پنجمین نمایشگاه دانشجویان گروه طراحی مد و لباس

پنجمین نمایشگاه دانشجویان گروه طراحی مد و لباس

 

از سازمان مدیریت صنعتی

باتشکر از استاد با تجربه دوره خانم سمانه نیکنام

 

 
جستجوی دوره