سمینار
 /  سمینار

جستجوی دوره ها

سمینار

سازمان مدیریت صنعتی با بهره گیری از نیروهای تحصیل کرده، با تجربه و متعهد، همواره گزینه اول شرکت ها و سازمانهای مهم دولتی، خصوصی و … در حوزه برگزاری دوره های آموزشی، رویدادها، سمینارها و همایش ها بوده است.

فعالیتهای مرکز تخصصی سمینارها و مراسمات

  • برگزاری سمینارها و کارگاههای عمومی یا اختصاصی
  • برگزاری همایشها و کنفرانسها
  • برگزاری مراسم

این برنامه ها طوری طراحی و تدوین شدهاند که شرکت کنندگان بتوانند در یک فضای تعاملی و کارگاهی مدیریت و با بهره گیری از روشهای نوین آموزشی، از تعامل دانش و تجربه، موفق به اجرا و پیاده سازی مفاهیم مدیریتی گردند.

شایان ذکر است این برنامه ها از نیمروز (۴ ساعت) تا ۳ روز (۲۴ ساعت) به صورت عمومی و یا اختصاصی شرکتها در محل سازمان مدیریت صنعتی و یا محل شرکتها و سازمانهای متقاضی، قابل اجرا است.

خدمات قابل ارائه

  • ارائه گواهینامه دوره از سوی سازمان مدیریت صنعتی
  • ارائه پکیج سمینار/ همایش (کتاب و جزوات دوره و …)
  • پذیرایی (دوره هایی که شامل یک روز باشند، از مخاطبین به صرف ناهار نیز پذیرایی خواهد شد)