جستجوی دوره ها

مشاوره و تحقیق

– مشاوره و تحقیق فناوری اطلاعات

– مشاوره و تحقیق مدیریت

خدمات مشاوره و تحقیق سازمان

– شناخت و عارضه یابی سازمانی

– استراتژی و تحول

– مدیریت تولید و عملیات

– بازاریابی و فروش

– منابع انسانی

– بهره وری

– کیفیت

– مالی و اقتصادی

– مدیریت دانش

– ایمنی و بهداشت

– مسئولیت اجتماعی

خدمات ویژه مشاوره و تحقیق

– خدمات کلینیک مشاوره

– برگزاری کارگاه های منتورینگ (آموزش و مشاوره توام و گام به گام)

– رفتار شناسی کارکنان با استفاده از ابزارهای آزمون و ارزیابی MBTI،DISC، PDA

– طراحی و توسعه سیستم های رضایت مندی و شکایات مشتریان با استفاده از نرم افزار

– طرح توسعه رفتاری و عملکردی مدیران

                – خدمات نوین پستی(پست مستقیم)

         معرفی موسسه تحقیقاتی تدبیر

سوابق و رزومه موسسه

مجوزها و امتیازات

کانال های ارتباطی

اخبار ،مشاوره و تحقیق